Opleidingsoverstijgend leerarrangement didactische en ontwerpcompetenties voor studenten Geschiedenis/Engels/AIM bij de HAN

Wat is de vraag van de HAN?

Vanuit de Academie Educatie  en de Academie IT en Mediadesign (AIM) bestaat de wens om meer samen te werken op het gebied van de didactische inzet van ict/het ontwerpen van didactische ict-toepassingen voor het onderwijs. Enerzijds is het doel hiervan het vergroten van de ict-geletterdheid / handelingsbekwaamheid van studenten van de lerarenopleidingen. Anderzijds is de verwachting dat het voor AIM-studenten zal zorgen voor een didactische verrijking van hun ict-vaardigheden. Het iXperium designteam is een eerste stap om hier binnen de lerarenopleidingen én AIM verder in te ontwikkelen en zal naar verwachting aanknopingspunten geven voor verdere verankering van de vakdidactiek met ict in beide opleidingen.

De vraag waarmee het designteam aan de slag gaat is: Hoe kan een opleidingsoverstijgend, ict-rijk leerarrangement worden ingericht, waarin studenten van de lerarenopleiding en studenten van AIM samen didactische ict-toepassingen ontwerpen? Het doel van deze samenwerking is dat de studenten van de lerarenopleidingen hun competenties voor het ontwerpen van leerarrangementen met ict verdiepend ontwikkelen en de studenten van AIM hun competenties om ict-toepassingen te ontwerpen in en voor een onderwijscontext verbeteren, evenals hun samenwerkingscompetenties.

Wat doet het designteam?

Na een eerste kennismaking tussen de docenten van de verschillende opleidingen is een start gemaakt met het formuleren van de werkhypothese. Hierbij is onderscheid gemaakt naar de gewenste opbrengsten voor studenten van het ILS en de studenten AIM.

Vervolgens hebben de docenten samen gebrainstormd over hoe het ontwerp er uit kan zien en aan welke eisen het ontwerp moet voldoen. Er is gekozen om te brainstormen via Miro. Er is nagedacht over het mogelijk ontwerp en een start gemaakt met de proceskaart, om inzichtelijk te maken hoe het leerarrangement ontworpen en uitgevoerd kan worden in een volgend schooljaar, gezien het feit dat de activiteiten en momenten van verschillende opleidingen op elkaar moeten worden afgestemd.