Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website van het iXperium Centre of Expertise Leren met ict besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Het is een bezoeker van deze website niet toegestaan de auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder toestemming van het iXperium Centre of Expertise Leren met ict (ook niet via eigen netwerk).
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.
Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de website van het iXperium Centre of Expertise Leren met ict geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Bij het plaatsen van informatie op deze website is op zorgvuldige wijze getracht te voldoen aan de verplichtingen die de Auteurswet stelt aan het gebruik van teksten waarop auteursrechten rusten en het gebruik van al bestaande illustraties. Mocht er toch iemand zijn die meent recht te kunnen doen gelden op één van de teksten of illustraties, dan kan hij of zij contact opnemen met: arnhem@ixperium.nl.