Kennistafel gepersonaliseerd leren met ict

De PO-Raad en het NRO hebben de kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict geïnitieerd om kennis en onderzoek te richten op deze vraagstukken.

Wat is de kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict?

Veel scholen vragen zich af hoe zij het leren kunnen personaliseren, hoe zij ict daarbij kunnen inzetten en wat er allemaal nodig is om gepersonaliseerd leren met ict te organiseren. De PO-Raad en het NRO hebben de kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict geïnitieerd om kennis en onderzoek te richten op deze vraagstukken.

De kennistafel heeft als doel om op zoek te gaan naar antwoorden zodat leraren verder worden toegerust met evidence-informed aanpakken om gepersonaliseerd leren met ict in praktijk te brengen. Aan deze kennistafel nemen zowel onderwijsprofessionals uit de praktijk deel als onderzoekers, opleiders en beleidsmakers.

Wat wil de kennistafel?

De kennistafel is opgericht om op basis van vraagstukken van leraren, schoolleiders en bestuurders te inventariseren wat de belangrijkste kennisvragen zijn op het gebied van gepersonaliseerd leren met ict, te onderzoeken wat er al aan kennis bestaat, hoe dit toegankelijk gemaakt kan worden en welk aanvullend onderzoek er nodig is. Dit gebeurt op basis van een gezamenlijk op te stellen en actueel te houden onderzoeksagenda. Leden van de kennistafel kunnen nieuwe vraagstukken ophalen en inbrengen.

Deze agenda biedt inzicht in de belangrijkste en meest urgente kennis- en innovatievraagstukken voor de komende jaren en kan hierdoor richting geven aan relevante onderzoeks- en innovatieprogrammering.

Het komende jaar wordt casestudie-onderzoek uitgevoerd naar gepersonaliseerd leren met ict in de praktijk. Door verschillende contexten van gepersonaliseerd leren met ict zichtbaar te maken wordt een beter beeld verkregen van de complexiteit van de vraagstukken die in de praktijk leven. Dit is nodig om de praktijkvragen beter te begrijpen. Het zijn vaak complexe vragen waar specifieke kennis  voor nodig is.  Ook kan hierdoor beter worden vastgesteld welke kennis al beschikbaar is om praktijkvragen te beantwoorden en waar kennisontwikkeling nog nodig zal zijn. Tevens bieden de vraagstukken uit de casestudie nadere input voor de kennisvragen van de kennisagenda.

Deelnemers aan de kennistafel

Aan de kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict nemen zowel leerkrachten, schoolleiders, bovenschoolse ict’ers uit het primair- en speciaal onderwijs deel als onderzoekers en beleidsmedewerkers van verschillende kennisinstellingen in Nederland. De kennistafel telt zo’n 18 leden. Voorzitters van de kennistafel zijn Marijke Kral (lector Leren met ict) en Anne-Marieke van Loon (associate lector Leren met ict).

Waar zijn jullie trots op?

De Kennistafel staat in nauwe verbinding met de Werkplaats Onderwijsonderzoek Gepersonaliseerd leren met ict, waar scholen actief bezig zijn om gepersonaliseerd leren met ict evidence informed in praktijk te brengen en waar door middel van onderzoek nieuwe inzichten worden opgedaan. Ook heeft de Kennistafel een relatie met het sectordoorsnijdende SPRONG-consortium iXpact, dat zich richt op het verbeteren van onderwijs en (leraren)opleidingen met behulp van ict ten behoeve van gepersonaliseerd leren. Met het instellen van de Kennistafel kunnen we veel meer mensen bij dit onderwerp betrekken en gepersonaliseerd leren met ICT op een hoger plan trekken.

Bijdrage aan evidence informed onderwijs

Een belangrijke focus is de bijdrage aan evidence informeel onderwijs. We gaan samen na wat er op dit thema al aan evidence informed onderzoek is gedaan, welke lacunes er nog zijn en waar nog onderzoek naar verricht moet worden. En wel zodanig dat de praktijk daarmee geholpen is. Zo kan er vanuit de Kennistafel een gezamenlijke – wetenschap en praktijk – aanvraag bij het NRO worden ingediend of kunnen er gezamenlijke evidence informed praktijkproducten en handreikingen opgeleverd worden.

Hoofdthema’s

Inhoudelijk hebben we al een agenda opgesteld met drie hoofdthema’s:

  1. Leren met ict als middel: hoe kun je ict inzetten om gepersonaliseerd leren te ondersteunen?
  2. Hoe organiseer je dat als school: wat betekent dat voor het curriculum, groeperingen, instructievormen et cetera?
  3. Welke competenties – van zowel de leerkracht als de leerling – zijn er nodig om gepersonaliseerd leren met ict in praktijk te brengen?

Publicaties

Nieuwsberichten

Verslag zesde bijeenkomst (februari 2022)
Verslag vijfde bijeenkomst (november 2021)
Verslag vierde bijeenkomst (september 2021)
Verslag derde bijeenkomst (juni 2021)
Verslag tweede bijeenkomst (maart 2021)
Verslag Startbijeenkomst Kennistafel Gepersonaliseerd Leren met ict (januari 2021)

Partners

De kennistafel is een initiatief van PO-Raad, NRO, Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) en iXperium Centre of Expertise Leren met ict.

Kijk voor meer informatie over de kennistafels van de PO-raad en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek ook op de website van het Platform Samen Onderzoeken. Op die website staat ook informatie over de kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict.