Kennistafel gepersonaliseerd leren met ict

De PO-Raad en NRO hebben de Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict geïnitieerd om onderzoek te doen naar welke vraagstukken er in het onderwijs leven met betrekking tot gepersonaliseerd leren met ict en waarop nog aanvullend onderzoek nodig is.

Wat was de Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict?

Veel scholen vragen zich af hoe zij het leren kunnen personaliseren, hoe zij ict daarbij kunnen inzetten en wat er allemaal voor nodig is om gepersonaliseerd leren met ict te organiseren. De PO-Raad en NRO hebben de Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict geïnitieerd om kennis en onderzoek te richten op deze vraagstukken. De Kennistafel heeft gelopen van januari 2021 tot augustus 2022.

De Kennistafel had als doel om op zoek te gaan naar een antwoord op de vraag hoe leraren toegerust kunnen worden met evidence-informed methodes om gepersonaliseerd leren met ict in praktijk te brengen. Aan de Kennistafel namen zowel onderwijsprofessionals uit de praktijk deel als onderzoekers.

Wat was het doel van de Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict?

De Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict is opgericht om op basis van vraagstukken van leraren, schoolleiders en bestuurders te inventariseren wat de belangrijkste kennisvragen zijn op het gebied van gepersonaliseerd leren met ict. Tevens was het doel om te onderzoeken wat er al aan kennis bestaat, hoe deze toegankelijk gemaakt kan worden en welk aanvullend onderzoek er nodig is. Dit gebeurde op basis van een gezamenlijk op te stellen en actueel te houden onderzoeksagenda. Leden van de Kennistafel konden nieuwe vraagstukken ophalen en inbrengen.

In het kader van de Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict is een casusonderzoek uitgevoerd naar gepersonaliseerd leren met ict in de praktijk. Door verschillende contexten van gepersonaliseerd leren met ict zichtbaar te maken, is een beter beeld verkregen van de complexiteit van de vraagstukken die in de praktijk spelen. Dit was nodig om de praktijkvragen beter te begrijpen; het waren vaak complexe vragen waar specifieke kennis voor nodig was. Ook kon hierdoor beter worden vastgesteld welke kennis al beschikbaar was om praktijkvragen te beantwoorden en waar kennisontwikkeling nodig was. Tevens boden de vraagstukken uit de casusonderzoek aanvullende input voor de kennisvragen van de kennisagenda.

Deelnemers aan de Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict

Aan de Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict namen zowel leerkrachten, schoolleiders en bovenschoolse ict’ers uit het primair onderwijs en speciaal basisonderwijs deel, als onderzoekers en beleidsmedewerkers van verschillende kennisinstellingen in Nederland. De Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict telde circa 18 leden. Voorzitters van de Kennistafel waren Marijke Kral (lector Leren met ict) en Anne-Marieke van Loon (voormalig associate lector Leren met ict).

Waar zijn jullie trots op?

De Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict stond in nauwe verbinding met de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict primair onderwijs, waar scholen actief bezig zijn geweest om gepersonaliseerd leren met ict evidence-informed in praktijk te brengen en waar door middel van onderzoek nieuwe inzichten zijn opgedaan. Ook stond de Kennistafel in verband met het sectoroverschrijdende SPRONG-consortium iXpact, dat gericht is op de verbetering van onderwijs en (leraren)opleidingen met behulp van ict ten behoeve van gepersonaliseerd leren. Met het oprichten van de Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict konden veel meer mensen bij dit onderwerp betrokken worden en kon gepersonaliseerd leren met ict naar een hoger plan getrokken worden.

Bijdrage aan evidence-informed onderwijs

Een van de focuspunten van de Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict was het bijdragen aan evidence-informed onderwijs. De deelnemers aan de Kennistafel hebben gezamenlijk geïnventariseerd wat er met betrekking tot dit thema al aan evidence-informed onderzoek was gedaan, welke leemtes in het onderzoeksveld er nog waren en waar aanvullend onderzoek naar verricht moest worden – en dit wel zodanig dat de praktijk daarmee geholpen zou zijn. Er is een aanvraag bij NRO ingediend voor de uitvoering van het casusonderzoek. Tevens is een kennisagenda opgesteld. Deze agenda bood inzicht in de belangrijkste en meest urgente kennis- en innovatievraagstukken voor de komende jaren en kon hierdoor richting geven aan relevante onderzoeks- en innovatieprogrammering.

Hoofdthema’s

De agenda van de Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict bestond uit de volgende drie hoofdthema’s:

  1. Leren met ict als middel: hoe kun je ict inzetten om gepersonaliseerd leren te ondersteunen?
  2. Hoe organiseer je de inzet van ict voor gepersonaliseerd leren als school: wat betekent dat voor het curriculum, groeperingen, instructievormen, et cetera?
  3. Welke competenties – van zowel de leerkracht als de leerling – zijn er nodig om gepersonaliseerd leren met ict in praktijk te brengen?

Publicaties

Nieuwsberichten

Verslag Slotbijeenkomst Kennistafel Gepersonaliseerd Leren met ict (juni 2022)
Verslag zevende bijeenkomst (april 2022)
Verslag zesde bijeenkomst (februari 2022)
Verslag vijfde bijeenkomst (november 2021)
Verslag vierde bijeenkomst (september 2021)
Verslag derde bijeenkomst (juni 2021)
Verslag tweede bijeenkomst (maart 2021)
Verslag Startbijeenkomst Kennistafel Gepersonaliseerd Leren met ict (januari 2021)

Partners

De Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict was een initiatief van de PO-Raad, NRO en het iXperium Centre of Expertise Leren met ict.

Kijk voor meer informatie over de kennistafels van de PO-Raad en NRO op de website van het Platform Samen Onderzoeken. Hier is ook meer informatie te vinden over de Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict.