Inspiratiesessie iXperiumdesignteams HAN

Maandag 12 juni kwamen zo’n veertig docenten, ondersteuners en onderzoekers van de HAN bij elkaar voor de inspiratiesessie Leren en lesgeven met ict in iXperium Nijmegen. Na een welkom door associate lector Leren met ict Mariola Gremmen vertelden deelnemers van vier iXperiumdesignteams die binnen de HAN werken over het onderzoek van hun designteam en de producten die ze hebben opgeleverd.

Interactieve storytelling

Docent Ruud Klomp presenteerde het onderzoek van het designteam wat bestaat uit docenten vanuit de tweedegraads lerarenopleidingen van Academie Educatie en de opleiding Mediadesign van Academie Informatica en Mediadesign. Het designteam ging aan de slag met de vraag hoe je een ict-rijk leerarrangement kunt ontwerpen waarin studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen samen met studenten van de opleiding Mediadesign didactische ict-toepassingen kunnen ontwerpen. En dan wel op zo’n manier dat de studenten van de lerarenopleidingen hun competenties op het gebied van ict-rijke leerarrangementen verdiepen en de studenten van Mediadesign competenties ontwikkelen om ict-toepassingen te ontwerpen in en voor een onderwijscontext. In de uitvoering koos het team ervoor om tweedejaars studenten van Mediadesign die het vak interactieve storytelling volgen te laten samenwerken met studenten van de lerarenopleiding Geschiedenis. De studenten kregen gezamenlijk masterclasses en ze werkten samen in cocreatiesessies.

Zowel studenten als docenten waren enthousiast over de resultaten, mooie ict-rijke onderwijsproducten die de studenten samen maakten. Een student wilde een ict-onderwijsproduct maken voor de leerlingen in zijn mavoklas. Deze leerlingen vinden het soms lastig om veel tekst te lezen. Hoe krijg je ze toch geïnteresseerd in het leven van mensen in de middeleeuwen? Hij maakte een toepassing waarin leerlingen kennismaken met verschillende personages in een middeleeuws dorp. Deze personages krijgen te maken met de de zwarte dood, de pest. De leerlingen zien de personages in beeld en ze horen hun stem. Daarna krijgen ze de optie om dit personage te adviseren. Na afloop schreven de leerlingen een brief waarin ze aangaven wat ze van deze nieuwe manier van leren vonden. Er kwamen veel mooie reacties van de leerlingen. Sommigen waren zelfs echt ontroerd door de interactie met de fictieve middeleeuwse karakters.

Leerlingcoaching oefenen met virtuele leerling

Vanuit het tweede iXperiumdesignteam vertelde docent Neeltje van Camp over de virtuele leerling Dana die is ontwikkeld om studenten van de lerarenopleidingen de mogelijkheid te geven om een leerlingcoachgesprek te voeren. Dana hoort wat je zegt en reageert daar op, de toepassing ziet of je Dana aankijkt en hoe je reageert. Daarna krijgen student en docent in een dashboard feedback op het gevoerde gesprek. Het prototype van de VR-toepassing is nu klaar. De afgelopen periode heeft het designteam zich gericht op het bijbehorende leerarrangement; waar krijgt virtuele Dana een plek in het curriculum van de opleidingen. Het team gaat komende onderwijsperiode onderzoeken of studenten ook echt meer gesprekstechnieken gaan oefenen met behulp van deze toepassing.

Kritische onderzoekshouding en samenwerken

Het derde team dat deze middag een presentatie geeft werkt vanuit de opleidingen Bedrijfskunde en HRM van de academie Organisatie en Ontwikkeling. Zij maakten een herontwerp van het vak onderzoek voor het B-cluster van de propedeuse. Ze wilden bereiken dat de studenten een kritische onderzoekshouding ontwikkelen, betekenisvol onderwijs ontvangen, gemotiveerd zijn en samenwerken binnen verschillende contexten vanuit verschillende expertises. Het idee is dat studenten dan gemotiveerder zijn. Volgens de zelfdeterminatietheorie zijn studenten tevredener als ze autonomie, competenties en verbondenheid ervaren. Het team verwacht dit onder andere te zien aan studenten die niet alles voor waarheid aannemen, kunnen uitleggen waarom onderzoeksvaardigheden belangrijk zijn en elkaars expertises benutten en samen tot een product kunnen komen. Het team volgt de werkwijze van iXperium Designteams en ze werken dus evidence-informed. Ze hebben doelen gesteld, een verkenning gedaan, informatie verzameld en in kaart gebracht hoe een en ander bij elkaar komt. Nu gaan ze aan de slag met een ict-rijk leerarrangement. De docenten gaven aan dat ze de werkwijze heel fijn vinden. Normaal neem je in onderwijs niet altijd de tijd om zo zorgvuldig te kijken of doel en manier van werken van een leerarrangement goed matchen.

Gepersonaliseerd leren met ict en peerfeedback

De laatste presentatie was van het iXperiumdesignteam dat werkt vanuit de opleiding Technische Bedrijfskunde van Academie Engineering Automotive. Het team heeft als doel om leren met ict verder te brengen in de academie. Ze willen met het gebruik van gepersonaliseerd leren met ict te bereiken dat studenten zelf weten waar ze staan in hun leerproces, zelf de regie pakken over hun eigen leerproces in het vak en project digital factory en dat ze daarmee effectiever het leerproces bijsturen. Ze verwachten dit te zien aan een verhoogde betrokkenheid en onderwijs wat beter is afgestemd op de leerbehoeften van de studenten in relatie tot het behalen van de beoogde leerdoelen.

De docenten in het iXperiumdesignteam gingen ook meteen met de studenten van het betreffende vak aan de slag. De studenten werken een dag per week aan het project. Er is een schema gemaakt wat ze in welke week doen en wat ieders rol is en wat de rol is van de ingezette ict-middelen. Een van de ideeën was dat studenten elkaar peerfeedback zouden geven via de chat in microsoft teams. In praktijk werken deze studenten wel in sharepoint maar nog niet veel in teams, dus geven ze nog niets snel uit zichzelf feedback aan elkaar in MS teams.

Studenten geven elkaar vooral mondeling feedback als ze samen aan het werk zijn en schriftelijke feedback geven blijkt lastiger. De inzet van Mentimeter is voor studenten en docenten wel goed bevallen.

Workshops

In het tweede deel van de bijeenkomst konden de deelnemers meedoen aan een van de vier workshops. Onna Nieuwenhuis ging met deelnemers in gesprek over ethiek en de inzet van cookies. Waar vind je dat cookies aan moeten voldoen als je ze zelf tegenkomt? En hoe kijk je dan aan tegen het verzamelen van data van studenten? Dat leverde mooie vragen en gesprekken op. Jochem ten Böhmer vertelde over de visie van de HAN op blended leren. Tanja van Grinsven speelde met de deelnemers het spel Hart voor de zaak. En Hilde Cuppen ging met deelnemers in gesprek hoe je vanuit een HAN-brede scope kunt kijken naar de inzet van VR in het onderwijs.