Schoolbesturen

iXperium Arnhem is een samenwerkingsverband van de schoolbesturen Delta Scholengroep, Flores Onderwijs en De Onderwijsspecialisten, HAN Pabo en iXperium.

Het samenwerkingsverband CLC Arnhem werkt duurzaam samen aan onderwijs waarin ict efficiënt en effectief wordt ingezet. We ontwikkelen gezamenlijk kennis over wat werkt, voor wie en waarom. Hierbij gaat het om de drie programmalijnen: leren met ict als middel (rechtdoen aan verschillen tussen leerlingen), leren met ict als doel (ict- geletterdheid) en professionele schoolorganisatie voor recht doen aan verschillen met ict.
De samenwerking richt zich op:
–  praktijk- en organisatieontwikkeling in de scholen van de vier schoolbesturen én in de HAN Pabo
–  professionalisering van leraren en leidinggevenden van de vier schoolbesturen én van de lerarenopleiders van de HAN Pabo.
–  kennisontwikkeling in het domein leren met ict.

Samen komen we verder. We vinden het belangrijk om (aankomende) leraren en lerarenopleiders een plek te geven waar ze ict-rijk onderwijs kunnen ontdekken en waar ze kunnen experimenteren en professionaliseren. Daarnaast hechten wij aan kennisontwikkeling op dit gebied. De transfer van opgedane kennis en ervaringen naar de eigen school wordt begeleid door mediamentoren.
Onze scholen nemen deel aan iXpeditie Maatwerk, de iXperiumdesignteams, de iXperium Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict en de iXklas.

Delta Scholengroep

Delta Scholengroep wil in de samenwerking aandacht voor implementatie in de schoolomgeving, gericht op vertaling naar de eigen schoolcontext en verdieping. Het iXperium Arnhem is van belang voor inspireren van scholen en leraren, maar er moet ook op schoolniveau gekeken worden wat nodig is, passend bij de fase van ontwikkeling van de school: inspiratie, adoptie, implementatie of zelfs borging. De breedtestrategie is gericht op het stimuleren en motiveren van alle Deltascholen. De driehoek werkveld, opleiding en onderzoek is van groot belang. Recht doen aan verschillen (gepersonaliseerd leren) waar ict bij ingezet kan worden is een belangrijk beleidsthema.

Flores Onderwijs

Flores Onderwijs wil zowel een breedte- als dieptestrategie voor het thema leren en lesgeven met ict. De breedtestrategie is er op gericht om op alle scholen van Flores Onderwijs doelgericht te werken aan het beleidsthema leren en lesgeven met ict. Hierin speelt het iXperium Arnhem een grote rol als aanjager van het thema waarbij zowel sprake kan zijn van schoolbezoeken aan het iXperium als iXperiumbezoeken aan de scholen. De dieptestrategie is gericht op meer zicht krijgen op recht doen aan verschillen en het ontwikkelen van best practices. Daarnaast wil Flores door ontwikkelen op het thema leren en lesgeven met ict, een koppeling maken met wetenschap en techniek en programmeren.

De Onderwijsspecialisten

ln het beleidsplan van De Onderwijsspecialisten is inzet van ict in het onderwijs opgenomen waarbij het gaat om het invulling geven aan de integrale visie op ict, het inrichten van de ict- infrastructuur en een passend digitaal leerlingvolgsysteem. Binnen de visie op ict gaat het om drie hoofdthema’s: ict als hulpmiddel om de beperking van de leerling te ondersteunen, waardevol inzetten van ict als hulpmiddel om te leren en ict als hulpmiddel voor het sociaal maatschappelijk functioneren van de leerlingen. Door middel van de inzet van ict kan worden afgestemd op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen én op de stijl en ondersteuningsbehoeften van leerkrachten.