iXpirerende studieochtend in het iXperiumlab Arnhem

Op 20 december was het iXperiumlab in Arnhem gevuld met diverse betrokkenen van de iXperiumhub Arnhem. Onderzoekers, i-coördinatoren van De Onderwijsspecialisten, mediamentoren van Flores onderwijs en Delta Scholengroep, diverse programmamanagers en beheerders van het iXperiumlab gingen met elkaar in gesprek over de inspanningen en ontwikkelingen van de afgelopen periode. Naar aanleiding van de huidige stand van zaken blikten zij bovendien vooruit: hoe vergroten we gezamenlijk de impact en wat is daarvoor nodig?

Na een plenaire aftrap van de ochtend door Mandy Bruggink, programmamanager Onderwijs & Innovatie bij De Onderwijsspecialisten en tevens lid van het programmateam (PMT) van iXperium Arnhem, verzorgden drie werkgroepen een korte presentatie over de opbrengsten van de afgelopen periode. Na deze kennisdeling was er de gelegenheid voor andere werkgroepen om vragen te stellen en ideeën uit te wisselen.

De werkgroep Organiseren van Leren en lesgeven met ICT had zich de afgelopen tijd gebogen over het in beeld brengen van de huidige samenwerkingsstructuur zodat de ontwikkelde of nog te ontwikkelen kennis beter benut en gedeeld wordt in het netwerk. In de presentatie werd het belang benadrukt van de vertegenwoordiging van de gehele driehoek (onderzoek, onderwijs en opleiding) in de verschillende lagen van de samenwerking en de faciliterende functie die het PMT hierbij heeft. Na de presentatie kwam het gesprek op gang over het betrekken van externe partners om de impact van de werkgroepen en de zichtbaarheid van de opbrengsten te kunnen vergroten. “Wanneer het versterkend is om samen te werken, moeten we dat doen,” aldus Nieske Coetsier, onderzoeker bij het  HAN-lectoraat Leren met ict.

De werkgroep Digitale Geletterdheid presenteerde de eerste conceptversie van de iXi, een poster met daarop een QR-code die binnen een school gebruikt kan worden om aan de slag te gaan met een bepaalde ict-toepassing of werkwijze, aansluitend bij actuele thema’s. De iXi leidt gebruikers naar reeds bestaande, betrouwbare informatie over tools die zij kunnen gebruiken om ict op een toegankelijke en betekenisvolle manier in hun onderwijspraktijk te integreren. Na afloop van de presentatie ontstond onder de aanwezigen een enthousiast gesprek over hoe het concept aangevuld en aangescherpt zou kunnen worden.

Tot slot toonde de werkgroep Pedagogische en didactische inzet van ICT haar voortgang in het onderzoek naar de inzet van ict bij woordenschatverwerking. De leden van deze werkgroep hebben zich gezamenlijk bezig gehouden met de vraag: ‘wat is er reeds beschikbaar om gepersonaliseerd leren met ict toe te passen op het gebied van woordenschatverwerking en hoe kunnen we dit zichtbaar maken binnen scholen?’.

Aan de hand van de input van de presentaties, gingen de aanwezigen vervolgens in gemengde groepen aan de gang met het formuleren van langetermijnplannen en -doelen en hoe gewaarborgd kan worden dat de impact van de werkgroepen zichtbaar is en blijft. In de gezamenlijke nabespreking bleek dat het als een meerwaarde wordt ervaren als de gehele driehoek aanwezig is (onderzoek, onderwijs en opleiding). De borging daarvan in de thema- en werkgroepen moet ervoor zorgen dat we samen nog meer kennis ontwikkelen, kennis delen en kennis benutten.

Terugblikkend op de ochtend zijn de aanwezigen enthousiast over de opbrengsten van de werkgroepen en de geboekte voortgang binnen het samenwerkingsverband. “Mooi om te zien dat er zichtbaar resultaat is bereikt binnen de groepen,” aldus Jaap Dekker, coördinator van het iXperiumlab Arnhem. Zijn woorden worden bekrachtigd door Mandy: “Wat mij betreft was dit een waardevolle ochtend. Voer voor vervolg!”