Kennisagenda voor het onderwijs

Op 5 april is de eerste Kennisagenda voor het onderwijs in Nederland gepubliceerd en gelanceerd. Deze gaat richting geven aan onderzoeksvragen en kennisopbouw binnen het onderwijs voor de komende jaren, dwars door alle onderwijssectoren heen.

De Kennisagenda is opgesteld op basis van input van de héle onderwijsketen: Van PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Verenging van Hogescholen en Universiteiten in Nederland. Het is een co-creatie van onderzoekers, leraren, scholen, beleidsmakers en lerarenopleiders waarin gezamenlijk gekeken is naar welke vragen er liggen en hoe we onderwijsontwikkeling evidence-informed richting kunnen geven.

Bouwsteen voor onderzoeksprogramma

De Kennisagenda is een belangrijke bouwsteen voor het NRO-onderzoeksprogramma ‘Kennis voor onderwijs van de toekomst’. Associate lector Leren met ict bij het iXperium Centre of Expertise, Pierre Gorissen verduidelijkt: “Als we weten welke vragen er liggen, weten we aan welke uitdagingen we kunnen werken die voor zowel het onderzoek, het werkveld als de lerarenopleidingen relevant zijn.”

Zes thema’s met gamechangers

Uit de inventarisatie zijn zes thema’s naar boven gekomen. Voor elk van deze onderstaande thema zijn zogenaamde gamechangers uitgewerkt.

 • Technologie in het onderwijs
  De rol en de impact van technologie in het onderwijs wordt steeds groter. Inzet van (online) technologie biedt uiteenlopende kansen voor het onderwijs maar vereist ook vaardigheden van leerlingen en leraren.
 • Kwalificaties van toekomstige leraren en de kwaliteiten van hun opleiding
  Door het continu veranderende onderwijs en maatschappelijke ontwikkelingen veranderen de benodigde bekwaamheden van leraren en daarmee ook de verwachtingen van een lerarenopleiding.
 • Gelijke kansen
  Er zijn grote verschillen in leerprestaties en schoolloopbanen van leerlingen. Deze verschillen komen deels voort uit ongelijkheid in kansen en uitgangsposities in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk de kansengelijkheid in het onderwijs te blijven bevorderen.
 • School als lerende en professionele organisatie
  Het bieden van kwalitatief hoogstaand onderwijs vergt lerende, onderzoekende en innoverende scholen. De centrale vraag binnen dit thema is wat nodig is om zo’n lerende en professionele school te creëren.
 • Kennis en vaardigheden van leerlingen
  De dalende lees- en rekenvaardigheden leiden tot discussie over wat en hoe leerlingen en studenten moeten leren om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de toekomst. Welke kennis en vaardigheden zijn van belang?
 • Toegang tot inclusieve(re) leeromgeving
  Inclusief onderwijs sluit aan bij de ontwikkelmogelijkheden en de onderwijsbehoeften van álle leerlingen en studenten. Een inclusieve(re) leeromgeving gaat uit van diversiteit tussen leerlingen en studenten.

Zoek de verbanden

Pierre: “Alle thema’s houden verband met elkaar. Vanuit het iXperium Centre of Expertise Leren met ict is het thema ‘Technologie in het onderwijs’ natuurlijk van belang, maar het is ook heel belangrijk dat we lijntjes met de andere thema’s blijven leggen zodat er heen en weer dwarsverbanden ontstaan.” Pierre verduidelijkt: “Als we denken over een inclusieve leeromgeving, nemen we daarin de rol van ict mee. Gaat het om de kwalificaties van toekomstige leraren, kijken we ook wat dit betekent in relatie tot technologie in het onderwijs. Leren en lesgeven met ict moet je integraal aanpakken, dat is ook belangrijk voor een ‘lerende en professionele organisatie’. Kortom, het is van belang dat we verschillende thema’s in de context zien. Linken maken en dwarsverbanden leggen.”