Gepersonaliseerd leren bij Technische Bedrijfskunde (TBK)

Wat was de vraag van de Academie Engineering en Automotive van de HAN? 

Binnen de Academie Engineering en Automotive (AEA) is voorafgaand aan het samengaan van de twee losse instituten Engineering en Automotive het onderwijs herzien. Samen met het designteam wilde AEA graag het onderwijs binnen de huidige academie optimaliseren om de zelfregulatie en motivatie van studenten te bevorderen en de transitie te maken van toetscultuur naar leercultuur. Er is een pilot gestart om de gewenste verbeterslag in het onderwijs binnen AEA te stimuleren. Nadat met docenten van de opleiding dieper is ingegaan op het probleem dan centraal staat, is de focus komen te liggen op het in beeld brengen van de voortgang van de studenten, om het onderwijs daar beter op aan te laten sluiten. Het doel daarvan was om de motivatie en zelfregulatie van de studenten te vergroten.  

De vraag waarmee het designteam aan de slag is gegaan, luidt: hoe kunnen docenten binnen de vakken Informatiemanagement het project ‘Digital Factory’ en de simulatie met behulp van gepersonaliseerd leren met ict, de motivatie en zelfregulatie, en in het verlengde daarvan het leervermogen van de studenten en leerrendement van de opleidingen vergroten?

Wat heeft het designteam gedaan?

Het designteam is gestart met het versmallen van de initiële praktijkvraag met behulp van verschillende methodes, zoals het formuleren van ervaren problemen en het probleemkluwen. Hieruit kwam naar voren dat studenten weinig betrokken lijken bij hun leerproces en dat docenten die betrokkenheid willen vergroten door beter in te spelen op de behoeftes van de studenten met behulp van ict.  Na het opstellen van de werkhypothese heeft het designteam een literatuurverkenning gedaan en zijn, aan de hand van gesprekken met studenten, docenten, onderwijskundigen en experts ontwerpeisen geformuleerd.

Binnen het nieuwe leerarrangement kregen studenten kregen via MS Teams inzicht in het einddoel (voorbeeldproducten) en er zijn gezamenlijk met studenten rubrics opgesteld, waardoor studenten leren inschatten hoever ze zelf al zijn ten aanzien van dit einddoel en wat ze nog nodig hebben om het einddoel te behalen; daardoor hebben ze meer regie op hun eigen leerproces. Studenten zijn daarnaast zelf op zoek gegaan naar goede voorbeelden op internet. Vervolgens hebben studenten elkaar feedback gegeven op de producten aan de hand van samen ontwikkelde rubrics. Bij de expertcolleges kregen de studenten de benodigde informatie om de producten te maken en kregen de studenten een meer sturende rol ten aanzien van het leerproces. Doordat de studenten een beter beeld hadden van het eindniveau en wat ze zelf nog nodig hadden om dit te behalen, kwamen studenten met concretere vragen bij de expertcolleges en is zo dat aanbod veel meer vraaggestuurd ingericht. Daarnaast is Kahoot ingezet om kennis te toetsen en op basis daarvan te bepalen welke kennis nogmaals aangeboden moest worden aan welke studenten.

Wat heeft het designteam opgeleverd?

Binnen de nieuwe vormgeving van het leerarrangement hebben de studenten meer zelfregie gekregen door de inzet van ict. Door het opstellen van rubrics en deze samen met studenten in te zetten, hebben studenten een beter zicht gekregen op het eindniveau en zijn ze beter in staat om in te kunnen schatten waar ze zelf staan in het leerproces. Hierdoor hebben ze een beter beeld wat ze nog moeten leren en kunnen ze gerichter vragen en kan het onderwijsaanbod beter afgestemd worden op deze vragen.

De docenten en studenten hebben een gemeenschappelijke ervaring opgedaan met de inzet van Teams, Mentimeter en Kahoot en ze hebben nieuwe inzichten gekregen over hoe ze deze tools zo in kunnen zetten dat het de studenten helpt om regie te nemen over hun eigen leerproces. Er is veel meer draagvlak voor de inzet van ict binnen het team van TBK en het team inclusief de onderwijskundigen vanuit de academie willen hier samen mee verder.

De uitkomsten van dit onderzoek bieden handreikingen voor de inzet van ict ten behoeve van meer gepersonaliseerd onderwijs en hoe zowel de docenten als de studenten hierin mee te nemen. De opleiding gaat verder met de uitwerking van meer gepersonaliseerd leren met ict, op basis van formatief handelen, het inzetten van gezamenlijk ontwikkelde rubrics en de inzet van MS Teams en Mentimeter om meer vraaggestuurd kennis over te dragen, dit allemaal gekoppeld aan de bredere didactische werkwijze binnen de academie.

Dit iXperiumdesignteam maakte onderdeel uit van het project HAN Open Digital Horizons