Internationalisering@home 

Wat is de vraag van het designteam?

Binnen het onderwijsteam van de minor ‘onderwijs in internationaal perspectief’ van de Academie Educatie van de HAN is besloten om de studenten die liever niet reizen, voor wie het lastig is te reizen, of die in het buitenland stagelopen, de mogelijkheid te blijven bieden om het onderwijs digitaal op afstand te volgen. Specifiek willen de docenten een leerlijn ‘onderwijs@home’ ontwikkelen. Binnen deze beoogde onderwijskundige eenheid ontwikkelen de studenten leerarrangementen om de leerlingen van hun stageschool in het po, vo of mbo, in verschillende landen, bewuste wereldburgers te maken.

De praktijkvraag die als uitgangspunt is genomen bij de start van het designteam is:  

Hoe kunnen we de onderwijseenheid ‘internationalisering@home’ duurzaam vormgeven met behulp van de inzet van ict, zonder afbreuk te doen aan het internationale aspect (aangezien studenten minder reizen)? 

Aanvullende vraag is daarbij hoe het designteam scholen uit de regio kan motiveren te participeren in dit programma zodat hun docenten én leerlingen (wereld)burgerschap meer inhoud kunnen geven.

Wat heeft het designteam tot nu toe gedaan?

In het designteam is in eerste instantie verkend of het mogelijk was om een vo-school of De Onderwijsspecialisten als deelnemers binnen het designteam aan te laten haken. De Onderwijsspecialisten zijn aangehaakt. Zodra er een ict-leerarrangement is ontwikkeld, wordt gekeken waar uitproberen ervan past; dat kan zowel bij De Onderwijsspecialisten zijn als binnen het vo. 

Ook heeft het designteam verkend wat er binnen de HAN al aan internationaliseringsaanbod is en hoe daarbij aangesloten kan worden. In het verlengde hiervan zijn binnen de HAN vragen opgehaald ten aanzien van de behoefte aan aanbod. Dit heeft geleid tot contact met Ingrid Bartels, docent ISB, die een Comeniusbeurs heeft gekregen voor haar projectraising global citizens at home’. De doelstellingen van dat project komen overeen met de doelen van het designteam en er zijn binnen dit project al werkvormen ontwikkeld om wereldburgerschap te stimuleren, er is een internationale samenwerking tussen hogescholen en universiteiten opgezet en inclusieve didactiek ontwikkeld. Daarnaast zijn onderzoeksinstrumenten ontwikkeld om te bepalen of de doelen worden bereikt. 

Vervolgens is het doel van het designteam geformuleerd: het maken van een handleiding waarmee docenten van de Academie Educatie, De Onderwijsspecialisten en leraren in opleiding een leerarrangement met online onderwijs kunnen ontwerpen waarin studenten/leerlingen van verschillende culturen met elkaar samenwerken. Dit draagt bij aan het ontwikkelen van interculturele sensitiviteit en aan de interculturele communicatie.

De handleiding dient een leidraad te zijn voor online onderwijs dat (deels) het reizen naar het buitenland vervangt, waardoor dit onderwijs bijdraagt aan duurzaamheid en aan inclusiviteit: ook studenten en leerlingen die niet kunnen of willen reizen, kunnen via dit leerarrangement deelnemen aan internationalisering. Bij het maken van de handleiding wordt samengewerkt met het lectoraat Internationalisering en Wereldburgerschap van de Haagse Hogeschool, Nuffic en Ingrid Bartels. De bedoeling is dat het een ‘HAN-handleiding’ wordt, die door collega’s van Academie Educatie gebruikt kan worden.  

Dit iXperiumdesignteam maakte onderdeel uit van het project HAN Open Digital Horizons