Samenwerkend leren op afstand bij Aventus

Wat was de vraag van Aventus?

Vóór de coronacrisis werd leren op afstand door mbo’s al lange tijd gezien als mogelijkheid voor het oplossen van verschillende problemen. Het biedt vooral kansen om studenten door het leren op afstand goed voor te bereiden op het werken op afstand. Dit is een nieuwe beroepscompetentie in veel commerciële beroepen. De praktijkvraag vanuit dit iXperiumdesignteam luidt: Hoe kunnen we voor de opleiding Junior-accountmanager een betekenisvolle en ict-rijke leeromgeving creëren die leerlingen ondersteunt in het aanleren van de onderstaande beroepsvaardigheden en die hun een reëel beeld geeft van de belangrijkste werkzaamheden van een junior accountmanager? De centraal gestelde beroepsvaardigheden zijn hierbij:

1.          Het gedisciplineerd op afstand (thuis) werken;
2.          Communiceren met klant, relatiebeheer en leadopvolging;
3.          Communicatie met de leidinggevende (salesmanager).

Wat heeft het designteam gedaan?

Het designteam begon met het opstellen van een werkhypothese en het verkennen en verzamelen van literatuur met betrekking tot afstandsleren. Door middel van een inventarisatie van hoe afstandsleren wordt aangepakt op verschillende mbo’s is een aantal criteria geselecteerd waaraan het afstandsleren bij Aventus zou moeten voldoen. Parallel aan dit proces hebben de docenten verschillende programma’s om onderwijs op afstand vorm te kunnen geven vergeleken en uitgeprobeerd. Op basis van functionaliteiten hebben zij gekozen te gaan werken met het programma Vitero. In eerste instantie was het idee het arrangement te schrijven voor tweedejaars studenten die nog een uitstroomrichting moesten kiezen. Het arrangement zou dan een kennismaking zijn met het beroep van junior accountmanager. De focus is verschoven naar derdejaarsstudenten die hebben gekozen voor de richting junior accountmanager. Deze nieuwe focus betekende dat het leerarrangement zich sterker kon richten op de beroepsvaardigheden voor thuiswerken en communicatie.

Het designteam heeft contact gelegd met het werkveld. Daaruit is een module ontstaan waarin het werkveld actief betrokken is. De studenten krijgen daarin betekenisvolle opdrachten die zijn gebaseerd op wat een junior accountmanager in de praktijk doet. Hierbij staan de vaardigheden voor communiceren centraal. De docenten hebben ook een vragenlijst uitgezet onder de studenten om na te gaan hoe zij het afstandsonderwijs hebben ervaren. De inzichten uit deze vragenlijst zijn meegenomen in het ontwerp van het leerarrangement.

Wat heeft het designteam opgeleverd?

Het leerarrangement beslaat tien weken. Iedere week is er een online les van twee uur. Daarnaast wordt van studenten verwacht dat zij twee uur zelfstandig aan de opdracht besteden. De opdracht is het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een verkoopgesprek in een realistische setting. Deze gesprekken zijn opgebouwd rond een verkoopcyclus (inventarisatiegesprek, verkoopgesprek en relatiegesprek). Ieder lid van het accountteam voert, roulerend, een van deze gesprekken. De andere leden krijgen dan de rol van feedbackgever en gespreksverslag-schrijver. De gesprekspartners (klant) zijn functionarissen vanuit het bedrijfsleven die zich hiervoor beschikbaar hebben gesteld. De realistische setting ontstaat doordat de student het gesprek met een professional uit het bedrijfsleven voert. Het verkoopgesprek wordt op drie manieren van feedback voorzien: 1) door de deelnemer uit het bedrijfsleven tijdens de nabespreking, 2) peerfeedback van studenten en 3) door de docent.

De reacties van studenten op dit leerarrangement waren voornamelijk positief. Zij gaven aan een duidelijker beeld te hebben ontwikkeld bij het beroep waarvoor zij worden opgeleid. Het contact met het bedrijfsleven maakte de opdrachten levensecht en spannend voor de studenten. Het leerarrangement blijft volgens de docenten relevant omdat ze verwachten dat het werkveld zich verder ontwikkelt op het gebied van online communicatie en dat dit door de COVID-19-crisis een blijvende plek in het beroep van junior accountmanager gaat innemen. Het leerarrangement zal doorontwikkeld worden en een vaste plek krijgen in het curriculum van de opleiding. De verwachting is dat de opzet ook bruikbaar is voor andere commerciële studierichtingen binnen Aventus.

Dit iXperiumdesignteam maakt onderdeel uit van iXperium Gelders mbo.