Thematisch en onderzoekend werken met ict bij de Titus Brandsma school

Wat was de vraag van de Titus Brandsmaschool?

Basisschool Titus Brandsma is gestart met thematisch werken en wilde onderzoekend en ontwerpend leren met ict een plek geven. Op die manier wil de school de nieuwsgierigheid van de leerlingen prikkelen en de leerlingen meer regie geven in het eigen leerproces. Dit om de motivatie en betrokkenheid van de leerlingen te verhogen. In meer algemene zin was het schoolteam op zoek naar hoe ze thematisch onderwijs een plekje in de school kon geven. Hiervoor ging de school op zoek naar meer kennis over thematisch onderwijs en hoe je ict hierbij kunt inzetten.

Wat heeft het designteam gedaan?

Het iXperium designteam begon met het verkennen van de vraag en het opstellen van een werkhypothese. Op basis daarvan hebben de leden van het designteam drie didactieken verkend en aan elkaar gepresenteerd: onderzoekend leren, vraaggestuurd leren en leren vanuit nieuwsgierigheid (leropo-project). Daaruit zijn aspecten afgeleid die het designteam belangrijk vindt.

In januari 2018 is de crash course design thinking gedaan om input op te halen bij alle leraren over hoe zij inspelen op de nieuwsgierigheid van leerlingen bij het thematisch werken. Hieruit is een lijst met middelen en ideeën gekomen voor het thematisch werken en het prikkelen van de nieuwsgierigheid van de leerlingen evenals een aantal vragen die spelen binnen het team. Vanuit deze vragen is het idee ontstaan om vanuit het iXperium designteam een schoolbrede studiedag te organiseren rondom thematisch werken met ict (13 september 2018).

Wat heeft het designteam opgeleverd?

Tijdens de studiedag, die plaatsvond in het iXperium, is de huidige didactiek geïnventariseerd aan de hand van de vragen: wat gebeurt er nu, wat willen we behouden, waar moeten we nog verder over nadenken, wat willen we niet meer terugzien? Daarnaast is een kader voor thematisch werken gepresenteerd, is het T-PACK model besproken, is er gebrainstormd over het nieuwe schoolbrede thema Techniek en is in het iXperium inspiratie opgedaan voor ict-tools voor presenteren. De studiedag is in het designteam geëvalueerd. De studiedag heeft ervoor gezorgd dat de visie en doorgaande lijn nu helderder zijn en dat het team beter weet hoe men elkaar kan helpen en waar iedereen staat. Het designteam heeft geleid tot basisdocumenten, een basiswerkstructuur en beelden van de relatie tussen thematisch werken/onderzoekend leren en ict. Binnen de school worden daarnaast regelmatig werkbijeenkomsten gehouden waarin de leraren ervaringen uitwisselen en met elkaar nieuwe thema’s uitwerken.