KION Early childhood Innovation center (KEI)

In de kinderopvang neemt het belang toe van het verzorgende en pedagogische aspect van de jongste kinderen. Nu komen daar ook meer ontwikkelingsgerichte en didactische vaardigheden bij kijken. De kerntaak van de opvang heeft zich vanwege de grote maatschappelijke en economische relevantie dus verbreed. Het (beroeps)onderwijs dient hierop aangepast te worden.

Verbetering aansluiting onderwijs op regionale arbeidsmarkt

De verandering van de kerntaken van de opvang vragen om vernieuwingen en een nauwe en innovatieve samenwerking tussen de kinderopvang en onderwijs- en kennisinstellingen, met als doel het leveren van een inclusief pedagogisch klimaat. Dit levert op haar manier een bijdrage aan het vormen, begeleiden en opleiden van kinderen en jongeren tot participerende, actieve en kritische burgers in een snel veranderende maatschappij en arbeidsmarkt. Om dit te realiseren, is het verkleinen van de arbeidsmarktdiscrepantie noodzakelijk. De aansluiting van het onderwijs, zowel het beroepsonderwijs als het hoger onderwijs, op de arbeidsmarkt staat centraal in dit project.

Samenwerking en draagvlak

Het publiek-private samenwerkingsverband (pps) ‘KEI’ is een duurzaam innovatienetwerk van de in Nijmegen gelegen partijen: ROC Nijmegen, de HAN en de kinderopvangorganisatie KION. Het KEI wenst door co-creatie een impactvolle bijdrage te leveren aan de politieke en maatschappelijke eisen. Naast de drie kernpartners zijn er nog tal van interne en externe stakeholders die ieder op een eigen manier betrokken zijn bij het project. De doelgroepen van de samenwerking zijn:

 • pedagogisch medewerkers van KION;
 • studenten en docenten van de opleiding Pedagogisch Werk;
 • studenten en docenten van de opleiding AD PEP en de opleiding Pedagogiek.

Drie projectkaders

Voor de uitvoering is een drietal projectkaders geformuleerd: Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE), Leren Op Locatie (LOL) en ict in de kinderopvang (ICT). Middels deze projectkaders zullen de innovatieteams, bestaande uit medewerkers vanuit alle drie de organisaties, aan de slag gaan met het ontwikkelen van nieuwe curricula, het uitvoeren van pilots en het onderzoeken van de benodigde vaardigheden van zowel de studenten als de docenten en medewerkers van KION. De opzet van de programmaorganisatie middels een stuurgroep, programmamanager en verschillende projectleiders en de vaste monitorings- en evaluatiemomenten, maken het project uitvoerbaar en haalbaar.  

Deelproject Ict in de kinderopvang

Het deelproject ‘Ict in de kinderopvang’ is een samenwerking tussen KION, het team Pedagogisch Werk van ROC Nijmegen, de HAN (opleiding ADPEP en HBO Pedagogiek), en het iXperium. ROC Nijmegen is voor dit deelproject de penvoerder.

Er zijn drie programmalijnen binnen het project ‘Ict in de kinderopvang’:

 1. Spelend en ontwikkelend leren ondersteund door ict:
  • Hoe kan ict spelend en ontwikkelend leren ondersteunen?
  • Wat vraagt dat van (aankomend) pedagogisch medewerkers? Hoe kunnen ze dat leren?
  • Wat betekent dit voor de opleiding en professionalisering van opleiders PW?
 2. Organisatieaspecten van spelend en ontwikkelend leren met ict:
  • Wat zijn effectieve en efficiënte manieren?
  • Wat vraagt dat van de organisatie op verschillende lagen?
  • Wat betekent dit voor de organisatieontwikkeling?
 3. Ict-geletterdheid stimuleren/ontwikkelen:
  • Kinderopvang: Welke verschillen zien we in de kinderopvang tussen kinderen wat betreft (ontluikende) ict-geletterdheid? Hoe kan in de kinderopvang de ict-geletterdheid worden gestimuleerd?
  • Bso: Welke rol kan de bso nemen in het ontwikkelen van ict-geletterdheid en het bevorderen van gelijke kansen op dit terrein?
  • Opleiding PW: Wat betekent het voor het opleiden en professionaliseren van pedagogisch medewerkers? Hoe kan ict dit ondersteunen?

Het doel van dit deelproject is het vormgeven van een door technologie ondersteunde sociale omgeving die een bijdrage levert aan de kindontwikkeling door ze te ondersteunen in het spelenderwijs verwerven van kennis, houding en vaardigheden om op technisch bekwame, creatieve, analytische en reflectieve wijze met technologie om te gaan.
 
Momenteel ontwikkelen we een competentieset voor de pedagogisch medewerker en wordt er een professionaliseringstraject uitgestippeld binnen de organisatie waar de designteams een onderdeel van zijn. In maart 2021 zijn de eerste designteams van start gegaan.