Bouwstenen voor effectieve docentprofessionalisering

De publicatie ‘Bouwstenen voor effectieve docentprofessionalisering in het hoger onderwijs gericht op onderwijsinnovatie met ict – Literatuurverkenning’ presenteert 37 bouwstenen. Hiermee kunnen instellingen bewuste en onderbouwde keuzes maken voor de inrichting, uitvoering en analyse van een strategie en een aanbod voor docentprofessionalisering.

Docenten zijn van essentieel belang voor onderwijsinnovatie met ict op hogescholen en universiteiten. Zij zijn het die – samen met collega’s – bepalen welke technologieën ze op welke wijze inzetten voor de verzorging van onderwijs van hoge kwaliteit. Daarvoor hebben ze ten eerste ruimte en tijd nodig, alsook mogelijkheden om zichzelf blijvend te ontwikkelen.

Er is al veel onderzoek gedaan naar effectieve docentprofessionalisering. Zo weten we bijvoorbeeld dat een losstaande training minder effectief is dan samen leren op de werkplek. Ook weten we dat veel docenten zich niet uit zichzelf aanmelden voor professionalisering op het gebied van onderwijs met ict. Ondanks deze kennis, bestaat het huidige professionaliseringsaanbod vaak nog uit losse of aaneengeschakelde, meestal facultatieve trainingen. Daarom heeft de Zone Docentprofessionalisering deze studie verricht. De bouwstenen voor effectieve docentprofessionalisering zijn verdeeld over drie domeinen, namelijk professionalisering, facilitering en docentkenmerken. Het rapport biedt als zodanig een rijke verzameling kennis en ervaringen die bijdragen aan de ontwikkeling van effectieve professionalisering van docenten op het gebied van ICT in het onderwijs.

Het onderzoek is uitgevoerd door Dana Uerz en Anne Horvers van het iXperium Centre of Expertise leren met ict en door Dorien Hopster-den Otter en Marlies ter Beek, als onderzoekers verbonden aan de zone Docentprofessionalisering van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. Dit is een samenwerking van de Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF. Het Versnellingsplan (2019-2022) werkt aan de kansen die digitalisering het hoger onderwijs biedt en is gebaseerd op drie ambities ten aanzien van onderwijsinnovatie met ict: 1. Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren 2. Flexibilisering van het onderwijs 3. Slimmer en beter leren met technologie.

Versie 2.0

Voortbouwend op het het onderzoek is er een vervolgstudie uitgevoerd om de praktische bruikbaarheid van het model te vergroten. Op basis van de resultaten zijn het model en de bouwstenen geactualiseerd in versie 2.0 van het rapport. Deze verscheen in januari 2021.