Lerarenopleiding voor de 21ste eeuw: Leren en lesgeven met ict. Stand van zaken 2012/2013

In 2013 is het iXperium Centre of Expertise Leren met ict van start gegaan. Eén van de programmalijnen van het iXperium betreft het (her)inrichten van de lerarenopleidingen tot Lerarenopleidingen voor de 21ste eeuw. Zowel voor de ontwikkeling van de leerlijn als voor de benodigde professionalisering en ondersteuning bij de uitvoering ervan is het van belang zicht te krijgen op de uitgangspositie. Daartoe is in mei/juni 2013 een onderzoek uitgevoerd onder alle opleiders en studenten van de HAN Pabo en HAN ILS. In deze rapportage worden de uitkomsten van de beginmeting beschreven. Het rapport geeft een beeld van de huidige stand van zaken onder lerarenopleiders en studenten waar het gaat om ict-geletterdheid en om de vaardigheden, houdingen en het gedrag ten aanzien van leren en lesgeven met ict.