Leren en lesgeven met ict bij de HAN

Deze rapportage van de resultaten van de monitor Leren en lesgeven met ict afgenomen onder docenten van de HAN is een eerste stap in de uitvoering van het professionaliseringsprogramma HAN Open Digital Horizons. De monitor maakt inzichtelijk hoe het bij de start van HAN Open Digital Horizons is gesteld met de competenties van docenten binnen de HAN voor leren en lesgeven met en over ict en in welke mate en met welke doelen ict nu een plek heeft in het onderwijs van de HAN.

Deze schets van de beginsituatie biedt een startpunt voor academiespecifieke ambities en prioriteiten en dient als referentiepunt voor het monitoren van de voortgang in de competentieontwikkeling en feitelijke inzet van ict en het tussentijds bijstellen waar nodig.

De huidige COVID-19-crisis en de omschakeling naar afstandsonderwijs zorgt ervoor dat ontwikkelingen op het gebied van digitalisering in het onderwijs in een stroomversnelling zijn gekomen. De Monitor Leren en lesgeven met ict geeft ook inzicht in de ervaringen en kansen die voortkomen uit de omschakeling naar afstandsonderwijs.

In deze rapportage staat centraal hoe op basis van de uitkomsten van de Monitor Leren en lesgeven met ict vervolgstappen kunnen worden genomen en waar prioriteiten kunnen worden gesteld met betrekking tot de professionalisering van docenten. Dit onderzoek is uitgevoerd door iXperium Centre of Expertise Leren met ict.