Leren en lesgeven met ict: Faculteit Educatie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen – ILS. Stand van zaken schooljaar 2017 – 2018 – vervolgmeting

Het iXperium Centre of Expertise Leren met ict heeft in 2013 de Eindkwalificaties voor Leren en lesgeven met ict voor startbekwame leraren po, vo en mbo van de lerarenopleidingen van de HAN vastgesteld. Alle afgestudeerde leraren van de faculteit Educatie van de HAN zouden aan het eind van het studiejaar 2017/18 aantoonbaar moeten beschikken over de vastgelegde eindkwalificaties voor leren en lesgeven met ict. Afgesproken is om periodiek de voortgang in beeld te brengen via de herhaalde afname van de monitor Leren en lesgeven met ict, onder zowel studenten als lerarenopleiders van de faculteit Educatie. Deze monitor is in 2012 uitgevoerd om de beginsituatie in kaart te brengen en in 2015 om de tussenstand in beeld te brengen. Dit rapport bespreekt de tweede vervolgmeting, die is uitgevoerd in het voorjaar van 2018.