Leren en lesgeven met ict: Faculteit Educatie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen – Pabo. Stand van zaken schooljaar 2017/2018 – vervolgmeting

Alle afgestudeerde leraren van de faculteit Educatie van de HAN zouden aan het eind van het studiejaar 2017/18 competent moeten zijn in leren en lesgeven met ict, dat wil zeggen: aantoonbaar beschikken over de vastgelegde eindkwalificaties voor leren en lesgeven met ict. Hiertoe is in het schooljaar 2014/2015 gestart met de dakpansgewijze implementatie van de leerlijn Leren en lesgeven met ict. Daarnaast is ingezet op professionalisering van de lerarenopleiders.

Afgesproken is om periodiek de voortgang in beeld te brengen via de herhaalde afname van de monitor Leren en lesgeven met ict, onder zowel studenten als lerarenopleiders van de faculteit Educatie. Deze monitor is in 2012 uitgevoerd om de beginsituatie in kaart te brengen en in 2015 om de tussenstand in beeld te brengen. Dit rapport bespreekt de tweede vervolgmeting die is uitgevoerd in het voorjaar van 2018.

Aanvullend op de kwantitatieve monitoring zijn in juni, september en oktober 2018 bij twintig vierdejaars pabo-studenten en acht vierdejaars ILS-studenten assessments afgenomen. Door de assessments is een indicatie gegeven in hoeverre de vierdejaars pabo- en ILS-studenten voldoen aan de ict-eindkwalificaties voor leren en lesgeven met ict en dus aantoonbaar gekwalificeerd ervoor zijn.