Monitor: Leren en lesgeven met ict in de Academie Educatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Bij de Academie Educatie van de HAN is Leren en lesgeven met ict al sinds geruime tijd een speerpunt in de lerarenopleidingen. In samenwerking met het werkveld en met onderzoekers van iXperium zetten we stappen in curriculumontwikkeling en professionalisering van lerarenopleiders. Om de ontwikkelingen te volgen nemen we elke twee/drie jaar de monitor Leren en lesgeven met ict af.

Met deze monitor brengen we in kaart in hoeverre de lerarenopleiders en studenten van de Academie Educatie in hun lespraktijk gebruik maken van ict en hoe het staat met hun competenties op het gebied van leren en lesgeven met ict.

Vierde monitor bij lerarenopleidingen HAN

In 2020 is de Leren en lesgeven met ict monitor voor de vierde keer afgenomen. De resultaten van deze meting worden afgezet tegen die van de vorige meting uit 2018 (Pabo en Tweedegraads Lerarenopleidingen): welke veranderingen zien we? Welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden? Door de coronacrisis werd in 2020 in korte tijd omgeschakeld naar online onderwijs. Vanzelfsprekend heeft dit binnen de Academie Educatie invloed gehad op ontwikkelingen rondom leren en lesgeven met ict. Daarom is de impact van online onderwijs meegenomen in de bespreking van de resultaten.

Enkele inzichten die uit de monitor naar voren komen:

  • De resultaten van de monitor laten zien dat leren en lesgeven met ict binnen de Academie Educatie sinds 2018 verder is ontwikkeld: ict wordt vaker en op meer verschillende manieren ingezet in het onderwijs, en opleiders en studenten zijn zich competenter gaan voelen. Toch zijn de competenties bij opleiders en studenten nog niet op het niveau dat de Academie Educatie nastreeft.
  • Lerarenopleiders van de Tweedegraads Lerarenopleidingen (TLO) gebruiken vaker ict in hun onderwijs dan in 2018. Ook zijn zij competenter geworden hierin. Pabo-opleiders hebben sinds 2018 gemiddeld genomen nauwelijks ontwikkeling hierin doorgemaakt. Dit verschil tussen TLO en Pabo kan verklaard worden vanuit het feit dat er bij TLO de laatste jaren veel aandacht is geweest voor ontwikkelingen rond leren en lesgeven met ict. Bij de Pabo is deze aandacht er in voorgaande jaren wel geweest, maar is dit de afgelopen jaren minder sterk doorgezet. De resultaten laten zien dat blijvende aandacht nodig is om een stijgende lijn vast te houden.
  • Bij de studenten is er juist een omgekeerd beeld te zien: Pabo-studenten maken in vergelijking met 2018 meer gebruik van ict in hun stagelessen en voelen zich competenter dan in 2018, terwijl er bij de studenten van TLO weinig is veranderd. Dit kan worden verklaard door de eerdere ontwikkeling bij de Pabo-opleiders (tot 2018), die zich nu hebben vertaald naar de studenten. Bij TLO is die doorwerking naar de studenten nog minder zichtbaar. Het is zaak verder door te ontwikkelen, aangezien de competenties van de studenten nog niet op het niveau zijn waar de Academie Educatie naar streeft.
  • Vanwege het online onderwijs hebben opleiders en studenten zich in een razend tempo een aantal nieuwe ict-toepassingen eigen gemaakt en deze ingezet in hun onderwijs. Deze ervaringen hebben bij velen geleid tot een wat scherper beeld van de kansen en beperkingen van ict voor het onderwijs. Ook voelen zij hierdoor de urgentie om zich verder te verdiepen in de mogelijkheden van ict. Het is nĂș het moment om aan te sluiten bij deze professionaliseringsbehoeften en -vragen, zodat deze recente ervaringen kunnen worden gebruikt als springplank voor meer structurele ontwikkelingen op het gebied van leren en lesgeven met ict.