Leren en lesgeven met ict in het basisonderwijs: CLC Arnhem en CLC Nijmegen. Stand van zaken schooljaar 2017/2018 – vervolgmeting

Het iXperium onderzoekt in alle onderwijssectoren en de lerarenopleidingen de competenties van (aankomende) docenten en lerarenopleiders op het gebied van leren en lesgeven met ict. Het iXperium heeft een competentieprofiel voor startbekwame docenten po, vo en mbo vastgesteld en een webvragenlijst ontwikkeld om de competenties van docenten op het gebied van leren en lesgeven met ict en het didactisch handelen met ict in kaart te brengen en de ontwikkelingen daarin te kunnen volgen. De monitor leren en lesgeven met ict is in 2014-2015 bij de scholen van CLC Arnhem en CLC Nijmegen ingezet als beginmeting. In het voorjaar van 2018 is de monitor opnieuw ingezet, ten behoeve van een vervolgmeting. In dit rapport worden de resultaten van deze vervolgmeting voor de twee CLC’s gezamenlijk beschreven.