Leren en lesgeven met ict in het basisonderwijs: Conexus. Stand van zaken schooljaar 2014/2015 – beginmeting

De verenigde schoolbesturen in Nijmegen willen, in samenwerking met het iXperium Centre of Expertise Leren met ict, leraren optimaal ondersteunen bij de ontwikkeling van de benodigde competenties wat betreft leren en lesgeven met ict door gerichte professionaliseringsactiviteiten aan te bieden. Om een passend professionaliseringsaanbod in te richten en opbrengsten daarvan in kaart te kunnen brengen, is het van belang zicht te krijgen op de uitgangspositie. In februari 2015 is een eerste meting uitgevoerd onder alle leraren werkzaam bij de zeven schoolbesturen. In dit rapport beschrijven we de resultaten van Conexus. Het rapport geeft een beeld van de mate waarin de leraren van Conexus beschikken over de benodigde competenties voor leren en lesgeven met ict en van de huidige inzet van ict in het onderwijs.