Leren en lesgeven met ict in het mbo: Gelderse mbo’s. Stand van zaken schooljaar 2016/2017 – beginmeting

Het iXperium onderzoekt in alle onderwijssectoren en de lerarenopleidingen de competenties van (aankomende) docenten en lerarenopleiders op het gebied van leren en lesgeven met ict. Het iXperium heeft een competentieprofiel voor startbekwame docenten po, vo en mbo vastgesteld en een webvragenlijst ontwikkeld om de competenties van docenten op het gebied van leren en lesgeven met ict en het didactisch handelen met ict in kaart te brengen en de ontwikkelingen daarin te kunnen volgen. In dit rapport worden de resultaten beschreven van de beginmeting die in februari 2017 is uitgevoerd onder alle docenten en instructeurs werkzaam bij de Gelderse MBO’s.