Leren en lesgeven met ict in het voortgezet onderwijs: Alliantie VO. Stand van zaken schooljaar 2016/2017 – vervolgmeting

Het iXperium onderzoekt in alle onderwijssectoren en de lerarenopleidingen de competenties van (aankomende) docenten en lerarenopleiders op het gebied van leren en lesgeven met ict. Het iXperium heeft in een competentieprofiel voor startbekwame docenten po, vo en mbo vastgesteld en een webvragenlijst ontwikkeld om de competenties van docenten op het gebied van leren en lesgeven met ict en het didactisch handelen met ict in kaart te brengen en de ontwikkelingen daarin te kunnen volgen. Deze monitor is bij Alliantie VO in 2015 ingezet bij een beginmeting en in 2017 bij een vervolgmeting. In dit rapport worden de resultaten beschreven van de vervolgmeting die bij alle leraren werkzaam bij de scholen van Alliantie VO is afgenomen.