Onderzoeksproject: Naar doordacht gebruik van Snappet

We zijn gestart met een onderzoek naar het gebruik van de digitale omgeving Snappet. Hierbinnen ontwikkelen we ook een professionaliseringstraject voor Snappet.

Het traject moet leraren en schoolleiders leren om, op basis van visie en doelen op het gebied van gepersonaliseerd leren, onderbouwde keuzes te maken in de wijze waarop ze Snappet inzetten. Daarnaast leren ze hoe ze Snappet kunnen implementeren in hun lespraktijk.

Veel basisscholen in Nederland gebruiken het digitale adaptieve leermiddel Snappet. Snappet biedt leerlingen directe feedback op hun verwerkingsopdrachten en biedt veel mogelijkheden voor gepersonaliseerd leren: leerlingen kunnen via adaptieve verwerkingsopdrachten op hun eigen niveau werken. Op leraar-dashboards worden gegevens bijgehouden over de voortgang van leerlingen. Dit kan de leraar gebruiken om het onderwijs af te stemmen op de behoeften van individuele leerlingen. Ook kunnen leerlingen door middel van de leerdoelenoverzichten in Snappet inzicht krijgen in hun eigen leerproces, wat kan bijdragen aan meer zelfregie in het leren.

Uit de praktijk van scholen die met Snappet werken blijkt dat deze mogelijkheden niet altijd worden benut omdat leraren zich niet bewust zijn van de mogelijkheden of niet weten hoe zij deze in hun dagelijkse lespraktijk kunnen integreren. Daarnaast is een valkuil bij het gebruik van een digitale leeromgeving als Snappet dat leraren de regie te veel afdragen en zo zelf geen keuzes meer maken in het onderwijsaanbod. Ook bestaat het risico dat leraren de beperkingen van Snappet niet inzien en verwachten dat Snappet ook aandacht besteedt aan leerdoelen waar het niet voor bedoeld of geschikt voor is. Verder blijkt dat het voor leraren en schoolleiders vaak niet expliciet duidelijk is wat zij met het gebruik van Snappet willen bereiken. De problemen met Snappet zijn kortom tweeledig: enerzijds onderbenutting van de mogelijkheden van Snappet, en anderzijds het onvoldoende inzien van de beperkingen van Snappet.

In het onderzoeksproject wordt op basis van onderzoeksliteratuur en interviews met experts ontwerpen we een professionaliseringstraject. Dit traject testen we bij enkele scholen van CLC Nijmegen. De opbrengsten evalueren we en op basis hiervan kunnen we het professionaliseringstraject bijstellen. Uiteindelijk kunnen we het professionaliseringstraject op grotere schaal gebruiken binnen het iXperium.

Wil je meer weten over dit project?
Neem contact op met Marjoke Bakker (onderzoeker iXperium CoE): marjoke.bakker@han.nl of Wouter van den Berg (mediamentor iXperium Nijmegen): wouter.vandenberg@ixperium.nl