Competentieprofielen digitale geletterdheid

Het iXperium maakt in het kader van onderzoek en ontwikkeling gebruik van verschillende bestaande competentieprofielen op het gebied van digitale geletterdheid.

Primair/voortgezet onderwijs

In het primair en voortgezet onderwijs wordt meestal gebruik gemaakt van de competentieprofielen zoals die door SLO en Kennisnet zijn ontwikkeld. Daarin worden vier deelaspecten voor digitale geletterdheid onderscheiden:

het zich snel eigen kunnen maken van nieuwe ict-toepassingen en het verwerven van de digitale basisvaardigheden ten behoeve van de inzet van ict

het actief en kritisch gebruik van media, waarbij men zich bewust is van de medialisering van de samenleving en de impact daarvan

het effectief kunnen zoeken en vinden van informatie van goede kwaliteit

het zodanig kunnen (her)formuleren van problemen dat een computer (of een soortgelijk apparaat) kan helpen bij het vinden van oplossingen. Hieronder valt het coderen en programmeren

Op de website van SLO vind je meer informatie over digitale geletterdheid en het curriculum voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

Middelbaar en hoger beroepsonderwijs

In het mbo en hbo wordt meestal gebruik gemaakt van het Digital Competence Framework for Citizens (DigComp). Dit is een raamwerk dat in Europees verband is ontwikkeld en dat betrekking heeft op het geheel van competenties ten aanzien van het gebruik van ict gericht op leren, leven en werken. De meest recente versie van DigComp is versie 2.2.

Binnen DigComp 2.2 worden vijf competentiegebieden onderscheiden:

Het formuleren van informatiebehoeften, vinden en opvragen van digitale data, informatie en content. Beoordelen van de relevantie en inhoud van de bron. Digitale data, informatie en content opslaan, beheren en ordenen.

Het interacteren, communiceren en samenwerken via digitale technologie met inachtneming van culturele en generatieverschillen. Deelnemen aan de samenleving via openbare en particuliere digitale diensten door middel van participatief burgerschap. Het beheren van het eigen digitale profiel, de identiteit en de reputatie.

Het creëren en bewerken van digitale content. Informatie en content verbeteren en implementeren in een bestaand kennisbestand en daarbij begrijpen hoe op adequate wijze om kan worden gegaan met auteursrechten en licenties. Weten hoe begrijpelijke instructies voor een computersysteem gegeven moeten worden.

Het beschermen van apparaten, content, persoonlijke gegevens en privacy in digitale omgevingen. Het beschermen van de fysieke en psychische gezondheid en het zich bewust zijn van de beschikbaarheid van digitale technologie ter ondersteuning van sociaal welzijn en inclusie. Het zich bewust zijn van de effecten van digitale technologie en het gebruik ervan op het milieu en de omgeving.

Het herkennen van behoeften en problemen en het oplossen van conceptuele problemen en probleemsituaties in digitale omgevingen. Het gebruik van digitale tools om processen en producten te innoveren. Op de hoogte blijven van de digitale ontwikkelingen.

De DigComp 2.2 is naar het Nederlands vertaald door het iXperium. De Nederlandse vertaling van de DigComp 2.2 is hier te vinden.

Meer weten?

Vanuit het iXperium Centre of Expertise Leren met ict is Pierre Gorissen aanspreekpunt voor het onderwerp ‘digitale geletterdheid’.