GPA CONNECT!: samen werken aan de inbedding en implementatie van onderwijsinnovatie met ict

Op 22 juni vond de tweede bijeenkomst plaats van GPA CONNECT!. De Gelderse Professionaliseringsagenda (GPA) is een leernetwerk waarin zeven mbo’s op verschillende niveaus samenwerken met de HAN en Aeres Hogeschool aan diverse thema’s op het gebied van professionalisering. De GPA-leden ontmoetten elkaar dit keer op de HAN in Nijmegen om samen te kijken naar recente ontwikkelingen en voorliggende vraagstukken.

Na een korte opening van de dag door Aly Smelt, directeur van de Academie Educatie van de HAN, gaf Camille van Katwijk, beleidsadviseur Onderwijs bij ROC A12, een terugkoppeling op het meerjarenplan van de GPA voor 2023-2026. De opbrengsten van de voorgaande bijeenkomst van GPA CONNECT! op 23 maart in het Technova College in Ede hebben onder andere de input gevormd voor het formuleren van twee ambities geformuleerd die bij moeten gaan dragen aan het behalen van de uiteindelijke doelstelling van het samenwerkingsverband, namelijk het ontwikkelen van een actueel samenhangend, toegankelijk en toekomstbestendig opleidings- en professionaliseringsaanbod voor docenten van Gelderse mbo-instellingen. De activiteiten binnen de GPA voor de komende tijd zullen gericht zijn op enerzijds het opzoeken van de verbinding met landelijke en regionale netwerken en ontwikkelingen (onder andere door aan te sluiten bij de ontwikkeling van Centres for Teaching & Learning in het kader van Npuls en door actief onderling innovaties uit te wisselen en te stimuleren) en anderzijds het creëren van een doorlopende leerlijn opleiden – professionalisering, waarbij aandacht voor het leidinggeven aan transitievraagstukken en het stimuleren van grensoverstijgend samenwerken en praktijkgericht onderzoek doen centrale elementen vormen. Aanvullend lichtte Camille de breedte- en dieptestrategieën binnen de projectlijnen Leren en lesgeven met ict en Responsief beroepsonderwijs toe.

De rol van hr bij innoveren en professionaliseren

Na het bespreken van de doelstellingen voor de komende periode, verzorgde Jos Sanders, lector Leren tijdens de Beroepsloopbaan bij de HAN, een korte lezing over de rol van hr-management bij het realiseren van de doelstellingen van de GPA. Specifiek ging hij in op de vraag: hoe krijg je medewerkers mee in een transitie die nodig is vanwege maatschappelijke veranderingen die leiden tot een ander takenpakket voor de docent en welke rol kan hr hierin spelen?

In het verlengde hiervan vond een plenaire discussie plaats waarbij een divers panel in gesprek ging over een aantal cases en stellingen, waaronder welke rol hr zou moeten spelen bij de inbedding van een instellingsoverstijgend professionaliseringsaanbod en hoe gewaarborgd kan worden dat de noodzaak van professionaliseren op het gebied van leren, lesgeven én werken ict doordringt bij alle docenten.

Marijke Kral, lector Leren met ict: “Leren met ict behoort niet vanzelfsprekend voor iedereen bij het eigen domein of beroep, waardoor de urgentie om te professionaliseren op dit gebied niet gevoeld wordt, in tegenstelling tot bij beroepsspecifieke vaardigheden het geval is. Het vraagt om een andere mindset en perspectief op de rol van docent. Het zou ook moeten gaan om taakinvulling: hoe zorgen we ervoor dat we de frictie organiseren die nodig is om dit perspectief te veranderen?” Lector Responsief Beroepsonderwijs Wietske Kuijer-Siebelink vult aan: “Een grensoverstijgend professionaliseringsaanbod dat betrekking heeft op thema’s die door alle partijen als urgent worden gezien, is heel waardevol, maar er moet wel ruimte zijn voor onderlinge verschillen: elke instelling is anders. Ook moeten de regio en het beroepsveld worden betrokken bij het samenstellen van het professionaliseringsaanbod om te waarborgen dat het aanbod aansluit op de behoeften die in het regionale werkveld spelen.”

Na de paneldiscussie vond de walking lunch plaats, te beginnen in het iXperiumlab en met als eindbestemming het lab van iXperium Health. Er werd volop geprobeerd en geëxperimenteerd met de verschillende ict-tools die waren uitgestald en over en weer werden ideeën uitgewisseld.

Leidinggeven aan onderwijsinnovatie met ict

Vervolgens begaf het gezelschap zich terug naar de collegezaal voor het laatste onderdeel van de middag, namelijk een praktijkvalidatiesessie over de competenties die nodig zijn om leiding te kunnen geven aan onderwijsinnovatie met ict, begeleid door vertegenwoordigers van het iXperium Dana Uerz (senior onderzoeker), Manon van Zanten (onderzoeker) en Mariola Gremmen, associate lector Leren met ict. In vier groepen gingen de aanwezigen aan de hand van verschillende werkvormen de discussie aan over de vraag: wat moeten leidinggevenden kennen en kunnen om op succesvolle wijze leiding te geven aan onderwijsinnovatie met ict? De uitwisseling van ideeën gedurende deze sessie leidde tot waardevolle inzichten.

Ter afsluiting van de dag stond het gezelschap stil bij het aftreden van Ineke Moonen van ROC Nijmegen als projectleider van de werkgroep. Martine Vencken (ROC Nijmegen) neemt het stokje van haar over. Voordat de aanwezigen op huis aan gingen, bood het uitdelen van waterijsjes nog gelegenheid om na te praten. We kijken terug op een interactief en inspirerend samenzijn dat voldoende stof heeft gegeven om de komende periode aan de slag te gaan met de gestelde ambities en geplande activiteiten.

Over de Gelderse Professionaliseringsagenda

Sinds 2016 werkt de HAN met zeven Gelderse mbo’s (Graafschap College, ROC A12, ROC Rivor, Aventus, Yuverta, Rijn IJssel, ROC Nijmegen) én Aeres Hogeschool samen binnen de Gelderse Professionaliseringsagenda (GPA). De organisaties zijn in gezamenlijkheid aan de slag gegaan met de ontwikkeling van gepersonaliseerd leren van ict in het mbo en professionalisering en kennisontwikkeling op het gebied van leren en lesgeven met ict. Binnen het samenwerkingsverband staan vier domeinen centraal voor het professionaliseren van (aankomend) onderwijsprofessionals in het mbo: ‘leren met ict’, ‘beroepsgerichte didactiek’, ‘leren in opleidingsteams’ en ‘werkplekleren’. Het iXperium Centre of Expertise vervult hierbij de rol van kennisgroep Leren en lesgeven met ict. Bovendien zijn verschillende van de mbo’s die onderdeel zijn van de GPA ook betrokken (geweest) bij de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict en bij het project Doorpakken op Digitalisering.

Meer lezen over de GPA? Dat kan hier.