Hoe staat het met ict in het onderwijs van de Academie Educatie van de HAN?

Bij de Academie Educatie van de HAN is Leren en lesgeven met ict al sinds geruime tijd een speerpunt in de lerarenopleidingen. In samenwerking met het werkveld en met onderzoekers van iXperium worden stappen gezet in curriculumontwikkeling en professionalisering van lerarenopleiders. Om de ontwikkelingen te volgen wordt elke twee/drie jaar de monitor Leren en lesgeven met ict afgenomen. Met deze monitor brengen we in kaart in hoeverre de lerarenopleiders en studenten van de Academie Educatie in hun lespraktijk gebruik maken van ict en hoe het staat met hun competenties op het gebied van leren en lesgeven met ict.

In 2020 is de monitor Leren en lesgeven met ict voor de vierde keer afgenomen. De resultaten laten zien dat leren en lesgeven met ict binnen de Academie Educatie sinds 2018 verder is ontwikkeld: ict wordt vaker en op meer verschillende manieren ingezet in het onderwijs, en opleiders en studenten zijn zich competenter gaan voelen. Toch zijn de competenties bij opleiders en studenten nog niet op het niveau dat de Academie Educatie nastreeft.

Afstandsonderwijs door de coronacrisis

Door de coronacrisis werd in 2020 in korte tijd omgeschakeld naar afstandsonderwijs. Dit heeft veel teweeg gebracht. Opleiders en studenten hebben in zeer korte tijd veel ontdekt over de (on)mogelijkheden van ict in het onderwijs. De ervaringen tijdens afstandsonderwijs hebben bij opleiders en studenten professionaliseringsvragen opgeroepen. Ze zien het nut en voelen de urgentie om zich te verdiepen in bijvoorbeeld de mogelijkheden om met ict studenten/leerlingen te motiveren en activeren. Dat geldt ook voor de mogelijkheden om ict in te zetten voor differentiatie of het in kaart brengen van de ontwikkeling van studenten/leerlingen. Het is van belang om aan te sluiten bij deze professionaliseringsvragen, zodat de recente ervaringen kunnen worden gebruikt als springplank voor verdere structurele ontwikkelingen op het gebied van leren en lesgeven met ict.

Lees het rapport.