iXpact-bijeenkomst onderzoeksnetwerk: R&D-agenda en kenniskaart

Binnen het SPRONG-project iXpact werkt het onderzoeksnetwerk aan een gezamenlijke R&D-agenda en kenniskaart. Dit met als doel om reeds aanwezige kennis in het po, vo, mbo, hbo en wo te verzamelen, te bundelen en verder te delen en om met die kennis de onderwijspraktijk en lerarenopleidingen beter te voeden rondom gepersonaliseerd leren met ict. In het netwerk zijn practoren, lectoren, hoogleraren en (universitair) onderzoekers vertegenwoordigd.

Op 11 februari vond de derde bijeenkomst van het onderzoeksnetwerk plaats. De deelnemers spraken over perspectieven en invalshoeken van gepersonaliseerd leren met ict, next steps om tot een R&D-agenda te komen, de opzet van een gezamenlijke kenniskaart en de invulling van de online kennisdeelbijeenkomst in het voorjaar van 2021.

R&D-agenda Gepersonaliseerd leren met ict

Voor het opstellen van een gezamenlijke R&D-agenda is het belangrijk om te weten wat ‘gepersonaliseerd leren met ict’ is. Iedere deelnemer kijkt vanuit zijn of haar eigen context naar het onderwerp. In de bijeenkomst is daarom tijd gemaakt om de verschillende invalshoeken te bespreken. Uitgangspunt is het model ‘dimensies van gepersonaliseerd leren’ (Van Loon, Van der Neut, Kral & De Ries, 2018). De verschillende perspectieven en vragen van de deelnemers rondom het thema bieden input voor de kennisvragen van de R&D-agenda.

De R&D-agenda heeft drie overkoepelende lijnen:
• leren met ict als middel, voor gepersonaliseerd leren met ict
• de organisatie van leren met ict (op micro-, meso- en macroniveau)
• leren met ict als doel: opleiden tot ict-geletterde deelnemers aan de samenleving

De eerste opzet voor de R&D-agenda is gemaakt. In deze bijeenkomst hebben de leden van het onderzoeksnetwerk besproken welke vervolgstappen er worden gezet. Vanuit ieders eigen context vullen zij de agenda in de komende maanden gezamenlijk verder aan met relevante kennisvragen.

Kenniskaart Gepersonaliseerd leren met ict

Eén van de doelen van iXpact is het realiseren van een kenniskaart waarop bestaande kennisproducten, gebaseerd op de R&D-agenda van iXpact, zichtbaar worden gemaakt. Met de kenniskaart kunnen mensen die geïnteresseerd zijn in ‘gepersonaliseerd leren met ict’ op een gemakkelijke manier ontdekken welke kennis er al aanwezig is over een bepaald aspect van het thema. In de afgelopen maanden is het eerste concept voor de kenniskaart opgesteld. Op de kenniskaart staan experts, publicaties, boeken, projecten en activiteiten die relevant zijn voor het thema Gepersonaliseerd leren met ict. Het onderzoeksnetwerk is bezig met de inventarisatie van relevante kennisproducten voor de kenniskaart. De volgende stap is om de kenniskaart als product vanuit iXpact verder toegankelijk en deelbaar te maken.

Lees meer over het project iXpact.