iXpact, netwerk gepersonaliseerd leren met en over ict

Hoe kunnen we (aankomende) onderwijsprofessionals effectief toerusten en ondersteunen op het gebied van digitalisering in het onderwijs? Dit vraagt om een integrale benadering en transformatief leren op alle niveaus in onderwijsorganisaties. Dat betekent van en met elkaar leren!

Kennis bundelen, toepassen en uitbouwen

Het consortium iXpact heeft tot doel om aanwezige kennis sectordoorsnijdend (po, vo, mbo, hbo) te bundelen, te verbinden en verder uit te bouwen. Met een landelijke, sectoroverstijgende structurele kennisinfrastructuur wil het consortium de onderwijspraktijk en lerarenopleidingen beter voeden.

Partners in consortium iXpact

Primair onderwijs
Stichting Conexus | Groeisaam Primair Onderwijs | Stichting Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG) | Flores onderwijs | Stichting Swalm & Roer | Onderwijsspecialisten

Voortgezet onderwijs
Alberdingk Thijm Scholen po/vo | OMO scholengroep Tongerlo | Montessori Scholengemeenschap Amsterdam

MBO
Koning Willem I College | Rijn IJssel | Yuverta | Mediacollege Amsterdam | VISTA College

HBO
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | De Nieuwste Pabo | Hogeschool van Amsterdam | Hogeschool Windesheim | Hogeschool Utrecht

WO
Open Universiteit | Universiteit van Amsterdam | Tilburg University

Overig: IVA Onderwijs

Beoogde resultaten in 2024

 • bestaande en nieuwe onderzoeksresultaten hebben zichtbaar effect in de schoolorganisaties en lerarenopleidingen en dragen bij aan de beoogde onderwijsinnovatie met ict;
 • sterke processen om kennis toepasbaar te maken in de praktijk van onderwijsprofessionals (leraren en docenten, leidinggevenden en lerarenopleiders);
 • de vraagarticulatie in de onderwijspraktijk is versterkt en leidt tot nieuwe kennisvragen;
 • de onderzoeksexpertise op het gebied van gepersonaliseerd leren met en over ict is landelijk en sectoroverstijgend gebundeld.

Rond het thema gepersonaliseerd leren met en over ict bouwen we:

 • een kennisorganisatie van lectoraten, practoraten, mbo en universiteiten met een gerichte kennisagenda als basis voor het ontsluiten van praktijkgerichte kennisproducten en nieuw onderzoek;
 • een landelijke, sectoroverstijgende community van onderwijspraktijk, lerarenopleidingen en onderzoek;
 • professionalisering op vier niveaus: verbinders, leidinggevenden, procesbegeleiders en onderzoekers in iXperiumdesignteams.
Rolomschrijving verbinder

Rolomschrijving leidinggevende

Eerste prioriteit

 • Kennis in kaart brengen en een gezamenlijke iXpact-onderzoeksagenda opstellen;
 • Netwerkpartners verbinden in een landelijke en sectoroverstijgende community;
 • Kartrekkers identificeren en professionaliseren;
 • Randvoorwaarden creĆ«ren voor opschalen iXperiumdesignteammethodiek.

Verbinding versterken

iXpact bouwt voort op de verbinding van het iXperium Centre of Expertise Leren met ict in structurele regionale en/of sectorale samenwerkingen en langlopende projecten. Dit is mogelijk dankzij de regieorganen SIA en NRO. Zij lanceerden in januari 2020 het programma SPRONG Educatief om het mogelijk te maken de regionale en landelijke samenwerkingsverbanden binnen het praktijkgericht onderzoek te realiseren.

Meer weten?

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is penvoerder van het iXperium. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Pierre Gorissen (projectleider: inhoudelijke zaken)
Tanja van Grinsven (professionaliseringstrajecten verbinders en leidinggevenden)
– Daphne Ariaens (professionaliseringstrajecten voor onderzoekers en procesbegeleiders)