iXpact, netwerk gepersonaliseerd leren met en over ict.

Donderdag 16 januari 2020 lanceerde SIA en NRO het programma SPRONG Educatief. Met dit programma maken de regieorganen een verbinding van regionale en landelijke samenwerkingsverbanden op een thema binnen het praktijkgericht onderzoek. Een van de vier consortia binnen SPRONG is iXpact, gepersonaliseerd leren met en over ict.

Digitalisering in het onderwijs is een complexe innovatie die vraagt om een integrale benadering en transformatief leren op alle niveaus in onderwijs organisaties. Hoe kunnen we (aankomend) onderwijsprofessionals effectief toerusten en ondersteunen voor deze innovatie?

Kennis bundelen, toepassen en uitbouwen

Het consortium iXpact heeft tot doel om aanwezige kennis sectordoorsnijdend (po, vo, mbo, hbo) te bundelen en verder uit te bouwen en met die kennis de onderwijspraktijk en lerarenopleidingen beter te voeden.

Over vier jaar:

 • hebben bestaande en nieuwe onderzoeksresultaten zichtbaar effect in de schoolorganisaties en lerarenopleidingen en dragen ze bij aan de beoogde onderwijsinnovatie met ict;
 • hebben we sterke processen om kennis toepasbaar te maken in de
  praktijk van onderwijsprofessionals (leraren en docenten, leidinggevenden en lerarenopleiders);
 • is de vraagarticulatie in de onderwijspraktijk versterkt en leidt tot nieuwe kennisvragen;
 • is onderzoeksexpertise op het gebied van gepersonaliseerd leren met en over ict landelijk en sectoroverstijgend gebundeld.

Rond het thema gepersonaliseerd leren met en over ict bouwen we:

 • een kennisorganisatie van lectoraten, practoraten,mbo en universiteiten met een gerichte kennisagenda als basis voor het ontsluiten van praktijkgerichte kennisproducten en nieuw onderzoek.
 • een landelijke, sectoroverstijgende community van onderwijspraktijk, lerarenopleidingen en onderzoek;
 • professionalisering op drie niveau’s: kartrekkers, leidinggevenden en procesbegeleiders/onderzoekers.

Eerste prioriteit

 • Kennis in kaart brengen en een gezamenlijke iXpact-onderzoeksagenda opstellen.
 • Netwerkpartners verbinden in een landelijke en sectoroverstijgende community.
 • Kartrekkers identificeren en professionaliseren.
 • Randvoorwaarden creëren voor opschalen iXperium designteam-methodiek.

iXperium/Centre of Expertise Leren met ict penvoerder

iXpact bouwt voort op de verbinding van het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict in structurele regionale en/of sectorale samenwerkingen en langlopende projecten. In deze samenwerkingsverbanden en projecten participeren vele onderwijspartners in primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo, lerarenopleidingen, diverse hogescholen en onderzoekspartners. Het consortium iXpact wil deze verbinding versterken in een landelijke, sectoroverstijgende structurele kennisinfrastructuur. iXperium/CoE is penvoerder van het programma.

Partners in consortium iXpact

In iXpact werken we samen met:

Primair onderwijs
Conexus | SPOM | SPOG | Flores | Proominent | Swalm en Roer | Onderwijspecialisten

Voortgezet onderwijs
Alberdingk Thijm Scholen po/vo | OMO Scholengemeenschap Tongerlo | Montessori Scholengemeenschap Amsterdam

MBO
ROC De Leijgraaf | Rijn IJssel | Helicon | MediaCollege Amsterdam | VISTA College

HBO
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | De Nieuwste Pabo | Hogeschool van Amsterdam | Hogeschool Windesheim | Hogeschool Utrecht

WO
Open Universiteit | Universiteit van Amsterdam | Tilburg University.
Overig: IVA Onderwijs

Marit Montsanto van Practoraat Mediawijsheid