Aan tafel bij scholen: Vraagstukken bij gepersonaliseerd leren met ict

Gepersonaliseerd leren met ict heeft in de onderwijspraktijk veel verschillende betekenissen en verschijningsvormen. Scholen hebben vragen over gepersonaliseerd onderwijs, de inzet van ict daarbij en wat dit betekent voor de schoolorganisatie.

De Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict, bestaande uit professionals uit het primair onderwijs en onderzoekers, voerde een casusonderzoek uit om vraagstukken over gepersonaliseerd leren met ict in de context op te halen en te duiden. Hierdoor krijgen we een beter beeld welke kennis er nodig is om praktijkvragen te beantwoorden en hoe we deze kennis kunnen vertalen naar het vraagstuk en de context van de school.

De vraagstukken van scholen

Dit casusonderzoek bracht in kaart welke vraagstukken scholen hebben als het gaat om gepersonaliseerd leren met ict, met daarbij de context waarin deze vraagstukken zich afspelen. De vraagstukken kunnen we clusteren in vier thema’s: 1) volgen en sturen; 2) professionalisering en continuïteit; 3) leermiddelen en ict-toepassingen en 4) verantwoording. Hoe deze thema’s op de vier scholen tot uiting komen, hangt samen met de verschillen in contexten.

De vraagstukken van scholen zijn verschillend van aard. Uit dit onderzoek blijkt dat er verschillende typen vragen zijn. Zo zijn er praktische vragen over de implementatie van gepersonaliseerd leren met ict, zoals over de inzet van geschikte ict-toepassingen. Er komen ook instrumentele vraagstukken naar boven; daarbij gaat het onder andere over kennis van en gebrek aan (passende) ict- leermiddelen. Dan zijn er beleidsmatige vragen, bijvoorbeeld hoe een school haar werkwijze kan verantwoorden tegenover externen. Tot slot zijn er kennisvragen te onderscheiden. Voorbeelden hiervan zijn: ‘Welke competenties hebben leraren nodig om op vernieuwingsscholen te gaan werken?’, ‘Welke professionalisering is hiervoor nodig?’, ‘Hoe kunnen leraren inschatten of leerlingen over bepaalde zelfregulatievaardigheden beschikken?’ en ‘Welke competenties hebben leraren nodig om leerlingen bij zelfregulatie te ondersteunen?’.

Om deze vragen te kunnen beantwoorden is nader onderzoek nodig om tot nieuwe kennis te komen. Deze kennis helpt scholen om doordachte keuzes te maken en hun eigen antwoorden te formuleren, passend bij de context van de school.

Zie ook het addendum bij dit casusonderzoek: Kennisvraagstukken rondom gepersonaliseerd leren met ict. Dit is een overzicht van de belangrijkste kennisvragen bij de thema’s die in het casusonderzoek zijn gevonden.