iXpact professionalisering, Leidinggeven aan onderwijsinnovatie en ict

In het kader van iXpact wordt een professionaliseringstraject ontwikkeld en uitgevoerd voor leidinggevenden. In deze notitie schetsen we de context van iXpact, gaan we in op de competenties voor leidinggeven aan onderwijs en ict en op de (onderbouwing van) de bouwstenen van het professionaliseringstraject.

De invoering van gepersonaliseerd leren met ict is een complexe innovatie. Het combineert onderwijskundige, technologische en organisatorische vernieuwing. Het is een dubbele innovatie: onderwijsteams gaan hun onderwijs op een nieuwe manier inrichten met nieuwe of aangepaste pedagogische-didactische werkwijzen en met behulp van nieuwe ict-middelen, waarbij zij ook aandacht dienen te besteden aan de ontwikkeling van de ict-geletterdheid en metacognitieve vaardigheden van leerlingen. Dit vraag om het ontwikkelen van nieuwe routines en dus om transformatief leren, dat wil zeggen perspectiefverandering en daaruit voortvloeiend ander gedrag.

Daarbij kunnen scholen die hun onderwijs gaan verbeteren met ict geen gebaande paden bewandelen; er is nog onvoldoende kennis over wat wel of niet werkt. Scholen gaan dus op een ontdekkingsreis. Een onderzoekende houding ten aanzien van ict en evidence-informed werken zijn daarbij van belang.

Dit houdt in dat betrokkenen binnen scholen op zoek zijn naar (de betekenis van) nieuwe onderwijskundige inzichten en ontwikkelingen op het gebied van gepersonaliseerd leren en ict, die aansluiten bij de praktijkvragen van leraren(teams) en beleidsmakers. Dat zij deze inzichten vertalen naar nieuwe onderwijspraktijken en een bijpassende onderwijsorganisatie en dat zij onderzoeken of wat zij daarmee beogen ook wordt gerealiseerd.

Daarnaast vraagt deze complexe onderwijsinnovatie
om transformatief leren, dit vraagt om ‘transformationele’ leiders, omdat transformationeel leiderschap een positief effect heeft op creativiteit en innovatie.

De centrale focus van het iXpact-consortium is de vraag hoe (aankomend) onderwijsprofessionals effectief kunnen worden toegerust en ondersteund voor gepersonaliseerd leren met en over ict. Aansluitend op een veel gehoorde behoefte in de praktijk, wil iXpact een professionaliseringstraject voor leidinggevenden ontwikkelen en leidinggevenden voorzien van kennis en instrumenten, waardoor zij zich beter voelen toegerust om leiding te geven aan de ontwikkeling en invoering van gepersonaliseerd leren met ict en ict- geletterdheid. Verder wil iXpact een professionaliseringstraject voor verbinders ontwikkelen. Verbinders vervullen een sleutelpositie tussen praktijk, beleid en onderzoek. Zij zijn daarmee ook een belangrijke sparringpartner van leidinggevenden.

Lees meer over iXpact.