Leren en lesgeven met ict in het mbo 2022 – Katern A

Begin 2022 heeft het iXperium Centre of Expertise Leren met ict de monitor Leren en lesgeven met ict afgenomen in het mbo, in samenspraak met het ministerie OCW, de MBO Raad, MBO Digitaal en het programma ‘Doorpakken op Digitalisering’. Het betrof een landelijke meting waaraan 32 mbo-instellingen deelnamen. In totaal zijn van ruim zesduizend mbo-docenten bruikbare onderzoeksgegevens verzameld.

De rapportage is verdeeld in drie katernen. Het onderhavige rapport is Katern A. Deze rapportage bevat een overzicht van de belangrijkste resultaten. Het schetst een beeld van de stand van zaken rond leren en lesgeven met ict in het mbo anno 2022 en geeft een benchmark. Ook geven de data overkoepelende inzichten in verschillen tussen instellingen, opleidingen, groepen docenten en in de samenhang tussen competenties en het handelen.

In Katern B worden op basis van de gegevens van de mbo-instellingen die al vaker deelnamen, de ontwikkelingen over de afgelopen vijf jaar in het lesgeven met en over ict en de bijbehorende competenties geschetst en wordt ingegaan op de effecten van ingezette professionalisering.

In Katern C, tot slot, doen we verslag van de kwalitatieve analyses van de input die ruim 4000 mbo-docenten gaven op een open vraag over wat hen motiveert om zich te professionaliseren op het gebied van onderwijs en ict.