Leren en lesgeven met ict in het mbo 2022 – Katern B

Begin 2022 heeft het iXperium Centre of Expertise Leren met ict de Monitor Leren en lesgeven met ict afgenomen in het mbo, in samenspraak met het ministerie OCW, de MBO Raad, MBO Digitaal en het programma Doorpakken op Digitalisering. Het is een landelijke meting waaraan 32 mbo-instellingen deelnamen. Sommige van de deelnemende mbo-instellingen werken al een lange tijd samen met het iXperium; voor hen was het al het tweede of zelfs derde meetmoment. Het grootste deel van de instellingen deed voor het eerst mee. In totaal vulde ruim een derde (34%) van alle bevraagde mbo-docenten de vragenlijst volledig in, waarmee bruikbare onderzoeksgegevens van ruim zesduizend docenten werden verzameld.

De monitor is vooral bedoeld als een ontwikkelingsgericht instrument dat instellingen, opleidingen en teams kan helpen de visie en ambities aan te scherpen, aanknopingspunten voor gerichte onderwijsontwikkeling en professionalisering te vinden en, bij herhaalde afname, de opbrengsten van ingezette interventies te volgen en waar nodig bij te sturen. Elke instelling kan de eigen resultaten online, via een portal, op een fijnmazig niveau binnen de eigen organisatie bekijken en vergelijken, aansluitend bij de manier waarop de instelling is georganiseerd. Deze manier van terugkoppeling is bedoeld om het gesprek op teamniveau over ict en de eigen ontwikkelbehoeften te faciliteren en vormt een startpunt voor verdere professionalisering. Ondersteunende werkvormen worden door de partners (iXperium, MBO Digitaal) geboden.

De rapportage is verdeeld in drie katernen. Het onderhavige rapport is Katern B. In deze katern worden op basis van de gegevens van de mbo-instellingen die al vaker deelnamen, de ontwikkelingen over de afgelopen vijf jaar in het lesgeven met en over ict en de bijbehorende competenties geschetst en wordt ingegaan op de effecten van ingezette professionalisering.

Katern A bevat een overzicht van de belangrijkste resultaten. Het schetst een beeld van de stand van zaken rond leren en lesgeven met ict in het mbo anno 2022 en geeft een benchmark. Ook geven de data overkoepelende inzichten in verschillen tussen instellingen, opleidingen, groepen docenten en in de samenhang tussen competenties en het handelen.

In Katern C, tot slot, doen we verslag van de kwalitatieve analyses van de input die ruim 4000 mbo-docenten gaven op een open vraag over wat hen motiveert om zich te professionaliseren op het gebied van onderwijs en ict. Dit katern vind je hier.