Resultaten zelfscan digitale geletterdheid voor studenten van de HAN meting 2022

De ‘zelfscan digitale geletterdheid voor studenten aan de HAN’ is ontwikkeld door het iXperium in opdracht van HAN Open Digital Horizons. De zelfscan heeft de vorm van een flexibel af te nemen toets, die toepassingsgericht is opgezet en die betrekking heeft op competenties die passend zijn bij wat van een (afgestudeerde) HAN-student mag worden verwacht. De zelfscan is formatief van opzet: de studenten krijgen direct inzicht in hun niveau en de docenten, opleiding en academie krijgen op groepsniveau resultaten te zien.

De zelfscan is in november 2022 voor het eerst uitgezet onder de studenten van alle academies van de HAN. Het doel daarvan was tweeledig: enerzijds het ontwikkelen van een zelfscan als middel om de digitale geletterdheid van studenten in kaart te brengen en anderzijds om per academie en opleiding van de HAN de digitale geletterdheid van de studenten in beeld te krijgen. Bijkomend gaf de zelfscan aan studenten zelf inzicht in hun bekwaamheid op het gebied van digitale geletterdheid. Deze rapportage beschrijft de resultaten van de eerste afname onder studenten van de HAN. Daarbij wordt onder andere ingezoomd op de relatie tussen verschillende kenmerken van de studenten (academie, jaar van starten, vooropleiding en voltijd/deeltijd) en hun scores op de zelfscan.