Het vergroten van de zelfkennis/motivatie van studenten voor meer maatwerk/zelfregie met ict bij Mediacollege Amsterdam

Wat was de vraag van het Mediacollege Amsterdam?

Studenten van het Mediacollege Amsterdam hebben vaak moeite met het onder woorden brengen van leerdoelen en het concreet werken aan persoonlijke leerdoelen (‘soft skills’) met betrekking tot zelfregulering en -reflectie, samenwerken, creatief denken en handelen of communiceren. Docenten van het Mediacollege willen de studenten hier graag in ondersteunen omdat ze ervan uitgaan dat het formuleren van persoonlijke leerdoelen en bewust werken aan deze doelen voorwaardelijk is voor het succesvol uitvoeren van maatwerk in hun onderwijs. Daarnaast zijn ze van mening dat deze vaardigheden van groot belang zijn voor het slagen op de arbeidsmarkt waarvoor de studenten worden opgeleid. Studieloopbaanbegeleiders en docenten ontbreekt het echter aan handvatten om studenten gestructureerd te steunen als zij aan leerdoelen willen werken.

Het team is gestart vanuit de volgende praktijkvraag: Hoe kunnen we studenten helpen om meer inzicht in hun leerprocessen en motivatie te krijgen met als doel meer zelfregie en welke rol kan ict hierbij spelen?

Wat heeft het designteam gedaan?

De leden van het designteam zijn met elkaar in gesprek gegaan om een antwoord te formuleren op de vraag waarom het belangrijk is voor studenten om meer inzicht te krijgen in hun eigen leerproces. De belangrijkste inzichten zijn verwerkt tot een werkhypothese. Vervolgens heeft het team onderzocht of het werken met een beelddagboek een passende oplossing kan zijn voor de praktijkvraag van het Mediacollege Amsterdam. Het team heeft literatuur verzameld over motivatie, het gedrag van docenten dat zelfregulatie kan bevorderen en het effect van het maken van beeldmateriaal op het leren van studenten. Met behulp van de Wereldcafé-methode zijn ontwerpeisen voor de inhoud en proces vastgesteld.

Wat heeft het designteam opgeleverd?

Er is een prototype van een opdracht met beelddagboek op een padlet gemaakt en uitgeprobeerd in een klas. De opdracht is na afloop geëvalueerd met de studenten uit de klas. De opbrengsten hiervan zijn gebruikt als input voor de ontwerpeisen van een versie 2.0 van de opdracht. In de tweede ronde is het aangepaste beelddagboek ingezet in vier klassen. De nieuwe docenten hebben elk de lesbrieven aangepast aan hun eigen situatie. Op basis van de ervaringen van de docenten en de resultaten uit de interviews is het lesmateriaal nogmaals verbeterd. Daarna is het materiaal klaargemaakt om verder te delen binnen het Mediacollege.

Het lesmateriaal van dit designteam is bovendien vrij beschikbaar via de website Mbo Mediawijs. Het beelddagboek kan ingezet worden bij zowel vakinhoudelijke modules als slb- of stagelessen. Door het aanbod leerdoelen waaruit de student in les 1 kan kiezen aan te passen aan de specifieke context, is het beelddagboek breed inzetbaar.

De lesbrieven zijn te vinden via de volgende links:

Dit iXperiumdesignteam maakte onderdeel uit van de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict MBO.