Basiskennis AI-robotisering in opleidingen

Wat was de vraag van Yuverta?

Yuverta (voorheen Helicon) voorziet dat robotisering een steeds belangrijkere rol gaat spelen in de maatschappij en ziet het als haar taak om studenten voldoende bagage mee te geven voor deze toekomstige maatschappij. Daarbij streeft Yuverta naar een gepersonaliseerd onderwijsaanbod waarbij studenten op hun eigen tempo leren en werken. Er is daarom ook een NAO-robot aangeschaft: Hero. Binnen de organisatie leefden echter nog wel vragen, zoals hoe robotisering studenten kan motiveren voor de praktijkvakken en hoe studenten en docenten kennis kunnen maken met deze nieuwe manier van leren. Het doel van het designteam was om te verkennen welke behoefte er is binnen Yuverta ten aanzien van AI en robotisering en om via de inzet van Hero bekendheid en animo voor het onderwerp te genereren. Het basisidee was om een opleiding voor docenten te ontwikkelen, waarbij Robotisering en AI en hun rol in de maatschappij invulling krijgen. De focus lag daarbij op een algemene kennisbasis en aandacht voor de ethische vraagstukken die hierbij een rol spelen. Het idee was dat docenten door deze training in staat worden gesteld te bepalen hoe Robotisering en AI een plek kunnen krijgen in hun opleiding. Daardoor krijgt de training een weerslag op het aanbod aan studenten dat past binnen de opleiding.

Wat heeft het designteam gedaan?

De docenten hebben een vragenlijst voor collega’s opgesteld om te achterhalen welke wensen er in de organisatie bestaan ten aanzien van een aanbod rondom AI en Robotisering. Op basis van de invulling van de werkhypothese is nader gekeken welke aanvullende literatuur en documentaires relevante informatie konden bieden. Hierbij ging het over thema’s als Humanoids, toekomstdenken, robotisering, AI, maatschappij, motivatie, programmeren en ethiek. Er zijn cursussen gevolgd op het gebied van robotisering en AI en er zijn presentaties gegeven, zoals bij de meetup GPA/Onderzoekswerkplaats mbo en bij saMBO-ICT. Op basis van alle verzamelde input zijn ontwerpeisen opgesteld. Deze hielpen de docenten bij het vormen van concrete beelden bij het ict-rijke leerarrangement.

Wat heeft het designteam opgeleverd?

Het designteam heeft verschillende ict-toepassingen uitgeprobeerd, zoals een programmeerchallenge met Hero. Een lessenserie over Artificial Intelligence is vertaald naar meer flexibele modules, waar een bijbehorende docenthandleiding is geschreven. Er is een praatplaat gemaakt voor urgentiebesef voor het integreren van robotisering in het onderwijs. Er is een inventarisatielijst opgesteld met beschikbare ict-toepassingen binnen de instelling om op basis van de doelen in kaart te brengen wat er al is aan aanbod en waaruit dat aanbod bestaat. Daarnaast heeft het designteam diverse interne en externe verbindingen gelegd waarop doorgepakt kan worden en is verkend op welke plekken in het curriculum (vmbo én mbo) robotisering een plek kan krijgen.

Er volgt in schooljaar 2021-2022 een tweede designteam op dit thema: Robotisering/AI 2.0. In dit vervolg wil het designteam graag een doorlopende leerlijn ontwikkelen met leerdoelen voor vmbo 1 tot en met mbo niveau 4 en zo veel mogelijk arrangementen ontwikkelen die door geïnteresseerde docenten makkelijk geïntegreerd kunnen worden in het curriculum. Doel van deze leerlijn is studenten een basisbegrip meegeven over wat AI inhoudt en hoe het de maatschappij beïnvloedt.

Dit designteam maakt onderdeel uit van iXperium Gelders mbo.