Omgaan met cliënten met een niet-aangeboren hersenletsel

Wat is de vraag van Rijn IJssel?

Rijn IJssel participeert in de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict. Medewerkers in de zorg, studenten en naasten vinden het lastig om zich in te leven in mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en kunnen daardoor ook niet altijd goed inspelen op hun ondersteuningsbehoefte.

Rijn IJssel wil daarom onderzoeken of een digitale of analoge ervaring (bijvoorbeeld met behulp van VR) medewerkers in de zorg en studenten kan helpen om zich beter te kunnen verplaatsen in mensen met NAH. Het doel is dat zij meer empathisch zullen zijn en beter kunnen inspelen op de ondersteuningsbehoefte van mensen met NAH.

Wat doet het designteam?

Het designteam verkent verschillende analoge en digitale manieren waarop iemand kan ervaren wat cliënten met een handicap ervaren. Het designteam heeft ervaring opgedaan met de dementiebril, experimenten van Oudtopia en augmented reality bekeken en deze ervaringen met elkaar gedeeld. Het designteam gaat ook op basis van literatuurstudie na wat er bekend is over de effecten van analoge en digitale ervaringen op de empathie en het gedrag van mensen die hieraan worden blootgesteld. Daarnaast verdiept het designteam zich in de vraag: wat is er nodig om van beleving van een ervaring te komen tot ander handelen? Hiervoor is onder andere onderwijskundige literatuur bestudeerd en putten de deelnemers uit hun eigen praktijkervaringen. Op basis van deze bevindingen gaat het designteam ontwerpeisen opstellen voor de digitale en analoge ervaring en het daaraan gekoppelde leerarrangement. Een volgende stap wordt de ontwikkeling van de ervaring en het leerarrangement.

Dit designteam maakt deel uit van de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict.