Visualisatie van beroepstaken om studenten mede regie te geven over hun leerproces bij Rijn IJssel

Wat is de vraag van Rijn IJssel?

Rijn IJssel participeert in de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd Leren met ict. Rijn IJssel wil een goed en veilig leerklimaat scheppen voor studenten zodat zij zich gezien, gehoord en goed begeleid voelen. Hiervoor is het ook nodig om te werken aan de professionalisering van docenten, zodat zij een rolmodel kunnen zijn voor studenten en ze zich minder handelingsverlegen voelen bij het bieden van ict-rijk (en gepersonaliseerd) onderwijs. Dat is ook belangrijk voor het nemen van meer regie over eigen leerproces. Daarom wil Rijn IJssel ‘RIJk onderwijs’ bieden en maximaal inspelen op de motivatie van studenten, onder andere door studenten meer regie te geven over hun eigen opleiding door het bieden van individuele leerroutes (versnellen, vertragen, extra ondersteuning of extra uitdagingen). In een eerste ronde van het designteam Visualisatie van beroepstaken bij Rijn IJssel is nagegaan hoe studenten van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn met behulp van filmpjes inzicht kunnen krijgen in de beroepstaken die zij zich eigen moeten maken. Dit designteam bouwt hierop voort door te verkennen hoe deze filmpjes in het onderwijs ingezet kunnen worden om studenten meer regie te geven op hun leerproces. Dat wil zeggen dat de filmpjes onderdeel worden van een aanpak waarbij studenten gecoacht en begeleid worden in het maken van keuzes om zich de beroepstaken eigen te maken.

Wat doet het designteam?

In het vorige traject is onderzocht hoe de beroepstaken minder tekstueel aangeboden kunnen worden. Het had als uitkomst dat het visualiseren van de introductie van een leereenheid het best gaat in de vorm van een videofilm zonder tekst. Ook kwam uit literatuuronderzoek naar voren dat (na de introductie) leerstof aangeboden kan worden in de vorm van film met tekstuele ondersteuning. In dit traject wordt de verbinding tussen de rubrics en visualisaties van de beroepstaken verder uitgewerkt en wordt nagegaan hoe de rubrics en filmpjes ingebed kunnen worden in het onderwijs binnen de opleiding Helpende Zorg en Welzijn. Het doel is dat studenten aan de hand van de rubrics en filmpjes een beeld krijgen waar zij naartoe werken, kunnen reflecteren op waar zij staan en zelf mede kunnen bepalen wat zij nodig hebben om zich de beroepstaak eigen te maken.

Dit designteam maakt onderdeel uit van de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict MBO.