Ict-geletterdheid

Ict-geletterdheid (of digitale geletterdheid) betreft de vaardigheden die mensen nodig hebben om volwaardig deel te kunnen nemen aan de digitale samenleving.

Binnen het iXperium/CoE onderscheiden we vier deelaspecten voor ict-geletterdheid:

  1. Instrumentele vaardigheden: de instrumentele vaardigheden omvatten het zich snel eigen kunnen maken van nieuwe ict toepassingen en het verwerven van de digitale basisvaardigheden ten behoeve van de inzet van ict.
  2. Mediavaardigheden: bij mediavaardigheden gaat het om het actief en kritisch gebruik van media waarbij men zich bewust is van de medialisering van de samenleving en de impact daarvan.
  3. Informatievaardigheden: informatievaardigheden betreffen het effectief kunnen zoeken en vinden van informatie van goede kwaliteit.
  4. Computational thinking: het kunnen (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat een computer (of een soortgelijk apparaat) kan helpen bij het vinden van oplossingen. Hieronder valt het coderen en programmeren.

We onderzoeken welke competenties mensen nodig hebben om ict in te zetten voor leven, leren en werken en hoe zij die competenties een leven lang kunnen blijven doorontwikkelen. Ook bekijken we  wat dit betekent voor het opleiden, professionaliseren en ondersteunen van leraren. En ten slotte bekijken we hoe ict hierbij kan ondersteunen. Hieronder worden een aantal van deze activiteiten beschreven.

Nijmeegse beweging digitale geletterdheid

De Nijmeegse beweging (digitale) geletterdheid is een gezamenlijk initiatief van een aantal Nijmeegse vo en mbo schoolbesturen, Gemeente Nijmegen, Bibliotheek Gelderland Zuid, de tweedegraads lerarenopleidingen vo en mbo van de HAN (ILS) en het iXperium/CoE. Het doel van de beweging is het vergroten van de (digitale) geletterdheid van Nijmeegse jongeren, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen en functioneren in de maatschappij.  Meer weten? Kijk op de pagina van het project Nijmeegse beweging (digitale) geletterdheid.

Maakonderwijs met ict

Bij maakonderwijs met ict ontwikkelen we ict-geletterdheid gebundeld aan creativiteit en innovatief handelen. Het biedt leerlingen en leraren de mogelijkheid om actief aan de slag te gaan. We onderzoeken samen met leraren en opleiders maakonderwijs met ict door leerarrangementen te ontwerpen, uit te voeren en de opbrengsten bij leerlingen in kaart te brengen. In de iXperiums in Arnhem en Nijmegen hebben we daarvoor een iXspace ingericht. Meer weten? Kijk op de pagina over maakonderwijs met ict.

Referentiekader ict-geletterdheid

Ict-geletterdheid is een veelzijdige competentie die zich over sectoren heen uitstrekt en zowel voor leerlingen, leraren, lerarenopleiders, leidinggevenden van belang is. In het referentiekader ict-geletterdheid worden de vier deelaspecten van ict-geletterdheid verder uitgewerkt. In het boek Leidinggeven aan onderwijsinnovatie met ict  wordt het referentiekader gebruikt om voor leidinggevenden duidelijk te maken hoe zij hun keuzes en ambities rond ict-geletterdheid kunnen maken en formuleren.

Gelderse mbo’s

Als onderdeel van de samenwerking binnen de Gelderse mbo’s gaat een werkgroep met vertegenwoordigers van de mbo’s en het iXperium/CoE actief aan de slag met het onderwerp ict-geletterdheid. Doel van de werkgroep is om helder te krijgen wat ze binnen de Gelderse mbo’s bedoelen als ze het over ict-geletterdheid van studenten hebben. Ook willen we bekijken wat dit betekent voor de benodigde competenties van docenten en willen we weten hoe een onderwijsinstelling ondersteuning kan bieden aan studenten die deze competenties ontwikkelen.

Onderzoekswerkplaatsen Gepersonaliseerd leren met ict (po en mbo)

Zowel binnen de iXperium Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO  als binnen de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict , is aandacht voor de benodigde ict-competenties van leraren, leerlingen en studenten ten behoeve van gepersonaliseerd leren. Onderdeel van de activiteiten van beide onderzoekswerkplaatsen is het ontwikkelen van instrumenten om het niveau van ict-geletterdheid van leerlingen in het primair onderwijs en studenten in het mbo te kunnen vaststellen.

Community of Practice leren met ict

De Community of Practice Leren en ict is een leer- en werkgemeenschap van docenten en teammanagers van mbo-instellingen. Voorbeelden van opgeleverde producten zijn:

Meer weten?

Vanuit het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict is Pierre Gorissen aanspreekpunt voor het onderwerp ict-geletterdheid.