Producten MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict

In het kader van de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict zijn verschillende producten en instrumenten ontwikkeld of aangepast aan de mbo-context.

Training procesbegeleiders

Er is een training ontwikkeld voor professionals van de deelnemende mbo’s om de rol van procesbegeleider in de iXperiumdesignteams te vervullen. In de training is onder meer aandacht voor de begeleiding van het proces van onderzoekend ontwerpen volgens de aanpak van de iXperiumdesignteams, de begeleiding van een professionele leer- en ontwerpgroep en het managen van een iXperiumdesignteam. De deelnemers aan de training verdiepen zich in de systematiek van kenniscreatie middels iXperiumdesignteams, zodat zij in staat zijn het ontwikkelproces te begeleiden in hun eigen organisatie.

Er heeft een trainingsronde plaatsgevonden voor procesbegeleiders van de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict van januari 2019 tot januari 2020. Deze bestond uit een combinatie van online ondersteunde zelfstudie en coaching, intensieve bijeenkomsten en begeleiding. De procesbegeleider-in-opleiding namen tijdens het professionaliseringstraject deel aan een of meer iXperiumdesignteams, waarin hij de rol van procesbegeleider op zich namen (training-on-the-job).

Nieuwe deelnemers (ook van andere mbo-instellingen) kunnen vanaf september 2020 (doorlopend) instromen in een blended, flexibel traject. Voor meer informatie of aanmeldingen voor de training voor procesbegeleiders, neem contact op met Daphne Ariaens.

Toolkit iXperiumdesignteams

De toolkit geeft procesbegeleiders en onderzoekers van de iXperiumdesignteams inzicht in de designteamwerkwijze en biedt handvatten om het onderzoekend ontwerpen in een iXperiumdesignteam te begeleiden. De toolkit bevat instrumenten en werkvormen die in de verschillende fasen van een iXperiumdesignteam kunnen worden ingezet. Een aantal instrumenten en werkvormen uit de toolkit wordt hieronder beschreven.

Het actantnetwerk is een werkvorm waarmee de huidige en beoogde schoolorganisatie in het mbo ten aanzien van gepersonaliseerd leren met ict in kaart wordt gebracht. Deze werkvorm kan gebruikt worden om binnen het team te bespreken waar het zich positioneert op de dimensies van gepersonaliseerd leren (mate van differentiatie en regie) en de invulling van de actoren en factoren die hierbij een rol spelen. Zowel de huidige situatie als de gewenste situatie kunnen met het actantnetwerk in beeld worden gebracht en kan schoolteams helpen om in dialoog te gaan over hun ambitie ten aanzien van gepersonaliseerd leren met ict en wat daar voor nodig is om deze in de praktijk te realiseren.

Meer over het actantnetwerk lees je hier.

In het evaluatiespel blikken de deelnemers met behulp van een ‘spelbord’ aan het eind van het traject gezamenlijk terug op de stappen en activiteiten die in het iXperiumdesignteam zijn doorlopen. Daarbij reflecteren ze met behulp van spelkaartjes op de specifieke opbrengsten, kennis en inzichten (voor henzelf en de organisatie). Voor het evaluatiespel zijn een spelbord en een algemene handleiding beschikbaar. Het spel kan ook ingezet worden voor andere projecten/trajecten dan een iXperiumdesignteam.

Dit format is bedoeld om een door een iXperiumdesignteam ontwikkeld leerarrangement op het gebied van gepersonaliseerd leren met ict op een systematische manier te beschrijven, op basis van de onderdelen van het curriculaire spinnenweb van SLO.

In het logboek registreert het iXperiumdesignteam tijdens de looptijd de voortgang, activiteiten, opbrengsten en belangrijke inzichten.

Met de Meetlat ‘Rechtdoen aan verschillen’ kunnen voor een ontwikkeld leerarrangement de mate van zelfsturing en differentiatie en de rol die ict hierbij speelt worden vastgesteld.