Gepersonaliseerd leren met ict bij loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) bij Summa College

Wat was de vraag van het Summa College?

Summa College participeert in de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict. Het Summa College heeft nieuwe kaders opgesteld ten aanzien van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Men vraagt zich af hoe de inzet van LOB op een gepersonaliseerde manier een positieve bijdrage kan leveren aan het voorbereiden van de studenten op de (brede en flexibele) arbeidsmarkt.

Wat heeft het designteam gedaan?

Het designteam ontwikkelde een spel voor opleidingsteams. In dit spel worden opleidingsteams aangezet om actief na te denken over manieren voor het personaliseren van LOB aan de hand van de verschillende aspecten van het curriculaire spinnenweb van SLO. Naast deze website ontwikkelt het designteam ook een website voor studenten waarin de verschillende onderdelen van LOB terugkomen (werkexploratie, kwaliteiten en motieven, netwerken, etc.). Studenten kunnen online zelf het onderdeel aanklikken dat zij willen bespreken. Per onderdeel staat er uitleg over wat het inhoudt en staan er vragen om de student te helpen het gesprek voor te bereiden of uit te diepen. Het Summabrede kader van LOB is hierin verwerkt. Het startpunt tijdens het spel is het perspectief van de student: verschillende subteams nemen de invulling van LOB onder de loep vanuit de behoefte van verschillende studenten. De eerder genoemde website heeft een plekje in het spel ter inspiratie. Het spel levert concrete wensen en eisen op voor de organisatie van LOB binnen de opleiding. Door de coronacrisis is het in schooljaar 2019-2020  niet meer gelukt het spel uit te proberen bij opleidingsteams. In schooljaar 2020-2021 gaat het team door als implementatieteam.

Wat heeft het designteam opgeleverd?

Het implementatieteam gaat het LOB-spel spelen met verschillende opleidingsteams binnen Summa College. Aan de hand van ervaringen wordt het spel bijgesteld en uiteindelijk breder geïmplementeerd. Verder is het actantnetwerk voor de organisatie van LOB op het Summa College en de rol die het spel daarin speelt in kaart gebracht. Daaruit kwamen een aantal vragen naar voren die het implementatieteam meeneemt in het vervolgtraject:

  • Hoe kunnen studenten betrokken worden in het uitwerken van nieuwe werkwijzen voor LOB? Wat hebben studenten nodig om (een stukje) regie te krijgen op het leerproces bij LOB?
  • Professionele ontwikkeling: welke behoeften komen er bij docenten of teams voort uit het spel?
  • Ouders: welke rol hebben ouders in het proces?
  • Werkveld: welke rol heeft het werkveld in het proces?

Dit designteam maakt deel uit van de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict.

Bekijk een filmpje over het ontwikkelde LOB-competentiespel