Gepersonaliseerd leren met ict bij rekenen bij Pieter de Jong Pythagoras

Wat is de vraag van basisschool Pieter de Jong Pythagoras?

Basisschool Pieter de Jong Pythagoras participeert in de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict. Het schoolteam merkt dat verschillen tussen leerlingen bij het rekenen steeds groter worden. De school werkt met niveaugroepen, maar deze differentiatie lijkt niet genoeg om tegemoet te komen aan de verschillen tussen de leerlingen. Ook wil het schoolteam graag de motivatie en zelfstandigheid van leerlingen bij rekenen verhogen. Daarom ontwerpt en onderzoekt de school aanpakken om het onderwijs beter af te stemmen op verschillen tussen leerlingen en om leerlingen meer regie te geven op hun leerproces. Hierbij wordt onderzocht hoe ict hieraan kan bijdragen.

Wat doet het designteam?

Omdat er niet één duidelijk antwoord op de vraag van de school is, is er binnen het programma van de onderzoekswerkplaats een iXperium designteam gestart. Door middel van een vragenlijst onder de teamleden is eerst de vraag verhelderd. Aan de leerkrachten is gevraagd tegen welke problemen zij aanlopen tijdens de rekenles, van welke werkwijzen zij graag af zouden willen en wat ze graag willen behouden. Dit heeft onder andere het inzicht opgeleverd dat de zelfstandigheid (of het gebrek hieraan) bij leerlingen problemen oplevert. Ook is dankzij inzichten uit een literatuurstudie en gesprekken daarover verhelderd dat de school graag toewerkt naar flexibele niveaugroepen. Verschillende scenario’s zijn tijdens een teamvergadering voorgelegd aan het schoolteam. Dit geeft richting aan de eisen waaraan het te ontwikkelen leerarrangement moet voldoen.

Wat heeft het designteam tot nu toe opgeleverd?

Het iXperium designteam heeft inmiddels een werkwijze opgesteld voor het werken met doelenboekjes waarmee leerlingen meer inzicht krijgen in hun leerdoelen. De betrokkenheid van de leerlingen bij hun onderwijsproces kan daarmee worden verhoogd. Daarnaast is de beoogde schoolorganisatie in kaart gebracht middels het actantnetwerk. Hierbij ligt de focus op de rol van de doelenboekjes binnen de integrale aanpak bij rekenen. Op dit moment wordt in het iXperium designteam deze integrale aanpak voor rekenen verder uitgedacht. Dit gebeurt o.a. door te verkennen welke rol adaptieve software kan spelen om zowel leerlingen als leraren inzicht te geven in de voortgang van leerlingen en hoe dit zich verhoudt tot de doelenboekjes. Dit kan ook helpen bij het werken met flexibele niveaugroepen. Binnen de school en vanuit de onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict vindt praktijkgericht onderzoek plaats naar de werking van de interventie: verhoogt dit inderdaad de zelfstandigheid en rekenmotivatie van de leerlingen? Op basis van de uitkomsten wordt de aanpak geëvalueerd, bijgesteld en opnieuw in praktijk gebracht. Zo werkt het iXperium designteam steeds meer toe naar toekomstbestendig rekenonderwijs met ict, ingebed in de schoolorganisatie, dat beter aansluit bij de leerlingen én hun rekenmotivatie verhoogt.

Dit designteam maakt onderdeel uit van de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO.