iXperium Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO

In de iXperium Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO werken basisscholen van negen schoolbesturen regio Arnhem en Nijmegen, HAN Pabo en het Welten Instituut (Open Universiteit) intensief samen aan de vormgeving van gepersonaliseerd leren met ict in het primair onderwijs.

Op negen iXperium-scholen ontwerpen en onderzoeken multidisciplinaire iXperium designteams integrale interventies voor gepersonaliseerd leren met ict. Hierbij is onder andere aandacht voor de vormgeving van het primaire proces, de organisatie van het onderwijs, de inzet van ict en de competenties van leraren en leerlingen.
Er vindt zowel ontwerpgericht onderzoek op de scholen zelf plaats als overkoepelend onderzoek naar de interventies.

Vier centrale onderzoeksvragen

1. Hoe krijgt gepersonaliseerd leren met ict vorm in het primaire proces en wat betekent dit voor de schoolorganisatie?
2. Welke (ict)competenties hebben leraren en leerlingen nodig om gepersonaliseerd leren in praktijk te brengen?
3. Wat zijn de effecten van vormen van gepersonaliseerd leren met ict op leerprestaties, zelfregulerende vaardigheden en motivatie van leerlingen?
4. Hoe kan duurzame kennisontwikkeling over gepersonaliseerd leren met ict worden gerealiseerd?

Drie sporen

De aanpak van de onderzoekswerkplaats kent drie sporen:
1. Integrale aanpak gepersonaliseerd leren met ict: ontwerpgericht onderzoek in de scholen;
2. Overkoepelend onderzoek: cross-case analyses en effecten;
3. Bouwen aan een werkplaats onderwijsonderzoek als kennisknooppunt.

De iXperium onderzoekswerkplaats onderwijsonderzoek ‘gepersonaliseerd leren met ict’ wordt gesubsidieerd door Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de PO-raad.

Wie doet er mee?

In de werkplaats werken 9 basisscholen van schoolbesturen van CLC Arnhem en CLC Nijmegen, de HAN Pabo, het iXperium/CoE en de Open Universiteit intensief samen.
Lees meer over de onderzoeken en producten van designteams van:

Interviews met een aantal leden van de onderzoekswerkplaats

Publicaties

In de publicatie “Samen onderzoekend ontwerpen” evalueren we tussentijds hoe het proces van duurzame kennisontwikkeling binnen de onderzoekswerkplaats werkt: wat gaat er goed en wat zijn aandachtspunten?

In de publicatie ‘Bouwen aan gepersonaliseerd leren met ict’ kun je lezen hoe de scholen, die deelnemen aan de onderzoekswerkplaats, in hun huidige onderwijs leerlingen regie geven in hun leerproces, hoe ze tegemoet komen aan verschillen in onderwijsbehoeften tussen leerlingen, hoe ict hierbij wordt ingezet en hoe zij hun schoolorganisatie hierop afstemmen. Tevens lichten we de ambities van deze scholen ten aanzien van gepersonaliseerd leren met ict toe.

Producten

iXperium/CoE ontwikkelde binnen de onderzoekswerkplaats het actantnetwerk, een werkvorm waarmee je de huidige en beoogde schoolorganisatie in het primair onderwijs ten aanzien van gepersonaliseerd leren met ict in kaart brengt.

De Toolkit iXperium designteams geeft procesbegeleiders en onderzoekers van de iXperium designteams inzicht in de designteamwerkwijze en biedt handvatten om het onderzoekend ontwerpen in een iXperium designteam te begeleiden. De Toolkit bevat een groot aantal instrumenten en werkvormen die in de verschillende fasen van een iXperium designteam kunnen worden ingezet. Een aantal instrumenten en werkvormen uit de Toolkit wordt hieronder beschreven.

Format logboek iXperium designteam: in het logboek registreert het iXperium designteam tijdens de looptijd de voortgang, activiteiten, opbrengsten en belangrijke inzichten.

Format beschrijving integrale interventie: dit format is bedoeld om een door een iXperium designteam ontwikkelde interventie op het gebied van gepersonaliseerd leren met ict op een systematische manier te beschrijven, op basis van de onderdelen van het curriculaire spinnenweb van SLO.

Format primair proces en schoolorganisatie: met dit format kan de mate van zelfsturing en differentiatie en de rol die ict hierbij speelt voor de interventie worden vastgesteld. Tevens wordt hierbij de schoolorganisatie in beeld gebracht.

Bij het evaluatiespel blikken de deelnemers met behulp van een ‘spelbord’ aan het eind van het traject gezamenlijk terug op de stappen en activiteiten die in het iXperium designteam zijn doorlopen. Daarbij reflecteren ze met spelkaartjes op wat dit heeft opgeleverd (voor henzelf en de organisatie) aan specifieke opbrengsten, kennis en inzichten. Voor het evaluatiespel zijn een spelbord en een algemene handleiding beschikbaar. Deze kunnen ook ingezet worden voor andere projecten/trajecten dan een iXperium designteam.

Kennisdeling

In de onderzoekswerkplaats werken leraren, lerarenopleiders en studenten van HAN Pabo, ict-experts en onderzoekers intensief samen aan praktijk- en kennisontwikkeling. Zij delen kennis en geven elkaar feedback tijdens gezamenlijke ontwikkelkringbijeenkomsten. Hierbij zijn ook leraren en schooldirecteuren van de buitenkring aanwezig.

Lees hieronder de verslagen van de kennisdeelsessies: