e-learning Borgen zorgtechnologie introductie

In de zorg- en welzijnssector gaat veel aandacht uit naar pilots en experimenten van technologie. Om de implementatie en het gebruik van technologie door professionals in de dagelijkse praktijk te vergroten is er vanuit het management van organisaties meer aandacht nodig voor het thema ‘borging van technologie’. We zien in toenemende mate dat organisaties experimenteren met zorgtechnologie, maar dat dit nog niet vaak leidt tot een structurele inbedding in de werkprocessen van zorgverleners. Om de stap van experiment naar implementatie te bevorderen is er vanuit het management van organisaties meer aandacht nodig voor beleid, management van systemen, sturing op projecten en implementatie.

Succesvol gebruik van technologie in zorg en welzijn vraagt van de organisatie ten minste drie zaken: 1. Technologie die werkt, 2. Medewerkers die de technologie kunnen gebruiken en weten hoe en wanneer ze deze kunnen inzetten, en 3. Management dat medewerkers inspireert en stimuleert om technologie te gebruiken en zorg draagt voor professioneel beheer zodat de juiste randvoorwaarden worden gezet voor het gebruik (managerial borging).

Voor die managerial borging ontwikkelde de HAN vanuit iXperium Health samen met WZW drie e-learnings. Iedereen kan de e-learning kostenloos volgen.

De e-learnings bieden bestuur, management, beleids-, innovatie-, kwaliteits-en projectmedewerkers een gemeenschappelijke taal, werkwijze en rolverdeling. Er zijn drie e-learnings:

Zorgtechnologie verweven in beleid
Sturen op projecten vanuit het management
Van experiment naar implementatie

De e-learnings bieden het kader voor drie belangrijke sturingsmiddelen in zorg- en welzijnsorganisaties rond zorgtechnologie:

  • visie op wat de organisatie wil bereiken met zorgtechnologie en hoe daarvoor besluitvorming en verantwoordelijkheden moeten worden georganiseerd,
  • business cases en projectaanpakken voor het sturen op projecten en
  • implementatieplannen.

Deze e-learnings worden mogelijk gemaakt door de branche Verpleging en Verzorging in Midden-Gelderland. Ze zijn ontstaan vanuit maatschappelijke gelden. De e-learnings zijn vanuit iXperium Health ontwikkeld door HAN University of Applied Sciences en gefaciliteerd door WZW (werkgeversvereniging Zorg en Welzijn) en de Zorgalliantie (kennis- en leernetwerk). Je kunt de e-learnings kosteloos doorlopen en inzetten voor professionals in de sector Zorg en Welzijn.

Huishoudelijke aanbeveling

Om de e-learnings maximaal tot nut van je organisatie te maken kun je deze e-learnings aanbieden zoals je ook andere e-learnings aanbiedt, bijvoorbeeld op het Intranet van je organisatie. Start experimenten of projecten rond zorgtechnologie met verwijzing naar de beschikbaarheid van de e-learnings. Breng projectgroepen zorgtechnologie op de hoogte van de e-learnings. Verzend de factsheets naar bestaande projecten zorgtechnologie en naar betrokken afdelingen. Dat zijn gebruikelijk de afdelingen innovatie, kwaliteit, HR, beleidsondersteuning en de ICT-afdeling. Denk ook aan project-of programmabureaus. Laat de bovenste lagen van het management (strategisch en tactisch) weten van het bestaan van de e-learnings. Verspreidt de factsheets ook onder hen. Maak het volgen van de e-learnings onderdeel van uw zorgtechnologiebeleid.

Implementatiescan

Wil je technologie gaan toepassen in je praktijk in de zorg? Gebruik dan vanaf de eerste stap de implementatiescan. Zo kun je al vanaf de eerste experimenten nadenken over implementatievragen die je later in het proces tegenkomt.

Lees verder over de implementatiescan