Doorbraakproject Onderwijs & ict (NRO)

In het landelijke Doorbraakproject Onderwijs & ict werkten po en vo-scholen binnen tien leerlabs aan de ontwikkeling van gepersonaliseerd leren met ict. Zij voerden ieder een deelonderzoek uit naar hun eigen beoogde, gerealiseerde en ervaren interventie en de opbrengsten daarvan. Het iXperium Centre of Expertise voerde drie deelonderzoeken uit.

Programmeren en computational thinking in po

Computational thinking en daaraan gerelateerde onderwerpen zoals programmeren, algoritmisch redeneren en robotisering, staan de laatste jaren in toenemende mate in de belangstelling binnen het onderwijs in Nederland en erbuiten. In dit onderzoek is gekeken op welke wijze een gepersonaliseerd leerarrangement rondom programmeren bijdraagt aan de computational thinking-vaardigheden en de motivatie met betrekking tot programmeren en technologie. De resultaten laten zien dat leerlingen na de programmeerlessen hogere computational thinking-vaardigheden hadden dan ervoor. Naast de computational thinking-vaardigheden ging ook de motivatie voor programmeren vooruit.

Gepersonaliseerd leren met ict op basisschool De Marke

In dit onderzoek werd de praktische vormgeving van gepersonaliseerd leren met ict bij basisschool De Marke onderzocht. Er werd hierbij rekening gehouden met de rol van zelfregulatie en motivatie van leerlingen. Uit het onderzoek blijkt dat het basisschool De Marke gelukt is om gepersonaliseerd leren met ict vorm te geven op een manier die werkt voor zowel leerlingen als leraren. De rekencoach die in het onderzoek was ingezet, kwam tijdens de observaties en interviews over als een vakspecialist die beschikt over een behoorlijke mate van kennis met betrekking tot gepersonaliseerd leren met ict voor het vak rekenen. Leerlingen van de bovenbouw waren tijdens de observaties geconcentreerd, actief en zelfstandig aan het werk of doen mee met de instructie. Naast de motivatie voor rekenen was ook de mate van zelfregulatie redelijk hoog bij de leerlingen. Leerlingen werkten aan hun eigen planning, monitorden daarbij deels zelf de voortgang en probeerden zelf oplossingen te vinden als ze er tijdens het rekenwerk niet uitkwamen.

Naar op maat leren met ict

Het doel van leren op maat is het maximaliseren van de potentie van alle leerlingen door proactief leerervaringen te ontwerpen als antwoord op individuele behoeftes van leerlingen. De eisen en het niveau van de leeractiviteiten sluiten aan op de behoeften, interesses en capaciteiten van de individuele leerling. In dit onderzoek is gekeken hoe maatwerk met ict wordt vormgegeven met de digitale middelen Snappet en Blinkstudio en welke effecten dit heeft op leerresultaten en motivatie. Uit het onderzoek blijkt dat Snappet grotendeels wordt ingezet zoals beoogd. De leraren ervaren de inzet van Snappet als positief. Het programma ondersteunt hen bij het bieden van maatwerk aan leerlingen en stelt hen in staat om beter in te spelen op leerbehoeften van leerlingen. Ook leerlingen geven aan dat werken met Snappet motiverend werkt door de directe feedback en de duidelijkheid waar hun zwakke punten liggen. Blink wordt ingezet zoals beoogd door de leraren (maar niet bedoeld door het programma). De leraren zetten het in als een traditionele methode en gebruiken bepaalde onderdelen van Blink. Zowel leraren als leerlingen werken graag met Blink.