iXpeditie Maatwerk (RAAK)

Het RAAK-project iXpeditie Maatwerk ontwikkelde en onderzocht een spelsimulatie waarmee schoolteams en toekomstige leraren in beeld kunnen brengen waar zij op dit moment staan als het gaat om maatwerk met ict in de klas en school. Het project iXpeditie Maatwerk liep van september 2015 tot augustus 2019.

Wie doet er mee?

De spelsimulatie werd ontwikkeld en onderzocht door het consortium van het project, bestaande uit het iXperium Centre of Expertise Leren met ict (HAN), CLC Arnhem, Conexus, HAN Pabo, Radboud Universiteit Nijmegen, Open Universiteit Nederland en het lectoraat Goed bestuur en innovatiedynamiek (HAN). Het onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
Projectleider is Anne-Marieke van Loon. Aan het project is een promotieonderzoek gekoppeld onder begeleiding van het lectoraat Leren met ict (HAN) en de Radboud Docenten Academie. Het promotieonderzoek richt zich op de vraag of de spelsimulatie bijdraagt aan het vergroten van het perspectief van leraren.

Kennis delen in leergemeenschappen

De projectgroepen maakten deel uit van een schooloverstijgend werkverband: de iXpeditie Maatwerk-leergemeenschap. Het iXperium organiseert periodiek bijeenkomsten met de iXpeditie Maatwerk-leergemeenschap. Tijdens de bijeenkomsten werden ervaringen en kennis gedeeld. Er werden bovendien workshops rondom relevante thema’s georganiseerd. De workshops sloten aan op de onderwerpen van de verschillende projectgroepen.

Model Gepersonaliseerd Leren met ict

De publicatie Dimensies van gepersonaliseerd leren beschrijft het begrip personaliseren van leren en de invulling hiervan. Personaliseren van leren kan op uiteenlopende manieren vorm krijgen op school. Hieraan liggen dimensies ten grondslag. Eén dimensie heeft betrekking op hoeveel zelfregie de leerling krijgt over zijn eigen leerproces. De tweede dimensie heeft betrekking op de mate waarin het individuele belang van leerlingen voorop staat. De keuze ten aanzien van een dimensie bepaalt hoe- en de mate waarin personaliseren van leren er op school uit kan zien. Het model Personaliseren van leren biedt scholen een kompas voor het bieden van maatwerk. De publicatie Het organiseren van gepersonaliseerd leren is een vervolg op Dimensies van gepersonaliseerd leren en beschrijft welke aspecten van de schoolorganisatie (moeten) veranderen als het leren meer wordt gepersonaliseerd. Hierbij spelen allerlei actoren en factoren een rol. Actoren zijn onder andere leraren, leerlingen, ouders, de ict-coördinator, de intern begeleider, de directeur en externe partijen. Factoren zijn bijvoorbeeld de leeromgeving, leermiddelen, ict-toepassingen, toetsing, groeperingsvormen en de inrichting van het gebouw.

In de publicatie Opbrengsten Praktijkervaringen iXpeditie maatwerk beschrijven we de eerste opbrengsten van de spelsimulatie en wordt duidelijk hoe scholen in het primair onderwijs de spelsimulatie iXpeditie Maatwerk kunnen inzetten als start van een ontwikkeltraject richting gepersonaliseerd leren met ict.

Het spel zelf spelen

Je kunt het spel iXpeditie Maatwerk met je eigen team spelen. Je hebt daarvoor een handleiding en software nodig en daarnaast vier tablets een laptop en externe server.

Bekijk de pagina Gepersonaliseerd leren met ict.

Neem contact op met projectleider Anne-Marieke van Loon.