Vergroten van zelfregie bij hoogbegaafde leerlingen bij De Regenboog

Wat was de vraag van basisschool De Regenboog?

Basisschool De Regenboog merkte dat hoogbegaafde leerlingen niet of maar deels intrinsiek gemotiveerd zijn in de klas. De school wilde graag achterhalen hoe ict kan worden ingezet om de intrinsieke motivatie van deze leerlingen te verhogen. Dit iXperium designteam had als doel een interventie te ontwikkelen om motivatie en zelfsturing van hoogbegaafde leerlingen te versterken door deze leerlingen actief te betrekken bij het opstellen en monitoren van eigen doelen en leervorderingen wat betreft rekenen. Via Google Classrooms en een beoordelingsrubric verzamelden en deelden leerlingen bewijsmateriaal en gaven ze elkaar feedback op de ontwikkeling van executieve functies.

Wat heeft het designteam gedaan?

Middels het invullen van de Innovatieverkenner en werkhypothese is het probleem verkend en aangescherpt. Er is ook literatuuronderzoek gedaan naar zelfregie, motivatie en hoogbegaafdheid, waarbij de inzichten hieruit in het designteam besproken zijn. In het proces verschoof de focus naar zelfregie in combinatie met het aanleren van executieve functies, onder andere vanwege de komst van de nieuwe directeur.

De leraren hebben verder een vragenlijst afgenomen om de beginsituatie ten aanzien van zelfregie en intrinsieke motivatie bij rekenen te inventariseren.

Ze hebben in een groepsgesprek met leerlingen verkend op welke wijze leerlingen actief inbreng konden krijgen in het verwezenlijken van hun zelfregie.

Op basis van de literatuurstudie en inventarisatie van beginsituatie van de leerlingen is een aantal ontwerpeisen opgesteld door alle betrokken leerkrachten. Dit leidde tot het volgende leerarrangement:

  • Leerkrachten werken samen met leerlingen aan een beoordelingsrubric voor maximaal drie executieve functies;
  • Leerlingen leren zichzelf in te schatten op minimaal één executieve functie en hier in Google Classroom bewijsmateriaal voor te verzamelen ( o.a. foto’s en filmpjes of andere materialen);
  • Leerlingen vragen minimaal een medeleerling om aan de hand van een feedback scaffold te reageren op het bewijsmateriaal in Google Classroom (tips en tops);
  • Leerkrachten zorgen dat leerlingen op basis van hun beginsituatie vervolgdoelen formuleren.

Wat heeft het designteam opgeleverd?

In twee klassen is een experiment gedaan om met behulp van Google Classrooms leerlingen bewust te maken van hun beginsituatie en ontwikkeling ten aanzien van één executieve functie, in dit geval samenwerken, met behulp van video en peerfeedback en feedback. Leerkrachten geven aan dat deze manier van werken leerlingen bewuster maakt en hen op allerlei manieren leerervaringen biedt om te leren leren en om hun digitale vaardigheden aan te scherpen. Het designteam heeft ook een stappenplan opgeleverd dat de leerkrachten handvatten geeft om de werkwijze bewust met de leerlingen in te zetten. In een tweede ronde gaat dit designteam verder om het leerarrangement door te ontwikkelen.