Spelend en ontdekkend leren met ict bij KION

Wat was de vraag van KION?

Het project Inzet van ict in de kinderopvang is een samenwerking tussen KION, de opleiding Pedagogisch Werk van ROC Nijmegen, de opleidingen Ad-PEP (Associate Degree Pedagogisch Educatief Professional) en Pedagogiek van de HAN en het iXperium Centre of Expertise Leren met ict. Het doel is: “het vormgeven van een door technologie ondersteunde sociale omgeving, die een bijdrage levert aan de kindontwikkeling door kinderen te ondersteunen in het spelenderwijs verwerven van kennis, houding en vaardigheden om op technisch bekwame, creatieve, analytische en reflectieve wijze met technologie om te gaan.”

Dit designteam richt zich op het buitenschoolse activiteitenaanbod en gaat vanuit deze context aan de slag met de praktijkvraag: Hoe kunnen wij binnen de BSO het activiteitenaanbod voor kinderen verrijken met ict-aanbod, dat samenwerking, de onderzoekende houding en creativiteit van kinderen stimuleert?

Wat heeft het designteam gedaan?

Bij dit designteam waren pedagogisch medewerkers van drie verschillende BSO-locaties betrokken. De deelnemers aan het designteam hebben met elkaar gesproken over de gewenste opbrengsten van het designteam. Ter voorbereiding op het opstellen van de werkhypothese hebben alle designteamleden aan de hand van de innovatieverkenner van Kennisnet de praktijkvraag en verwachtingen vanuit hun praktijk opgehaald. Daarnaast zijn inspirerende voorbeelden door de verschillende designteamleden verzameld en gedeeld. Kernaspecten uit de werkhypothese zijn spelenderwijs ontdekken, samenwerken, onderzoeken, digitale geletterdheid, delen met ouders en laagdrempeligheid voor alle collega’s. Op basis van deze uitgangspunten heeft het designteam het iXperium Nijmegen bezocht om inspirerende ict-mogelijkheden te verkennen, zoals een greenscreen en BookCreator. De ervaringen van de deelnemers in het iXperium zijn in kaart gebracht met een kijkkader met specifieke vragen over de toepassingen. Er is ook een bezoek gebracht aan een KION-locatie, waar ervaringen met iPads zijn uitgewisseld. De designteamleden hebben verschillende apps in de praktijk uitgeprobeerd. De ervaringen hiermee zijn met de kinderen en collega’s geëvalueerd. Daarnaast heeft het designteam op basis van vakliteratuur, overleg met inhoudelijk experts en ‘best practices’ ontwerpeisen opgesteld waar de beoogde ontwikkelarrangementen aan moet voldoen. Zelfsturing, open opdrachten, samenwerking en overdraagbaarheid naar collega’s zijn daarbij relevante aspecten.

Wat heeft het designteam opgeleverd?

Eerste ideeën van ontwerpen zijn op papier gezet, zoals een speurtocht met GPS (door oudere kinderen gemaakt en door jongere kinderen uitgevoerd), een KION-YouTubekanaal waar kinderen op vloggen over hun dag, themagericht werken, denksleutels inzetten en wat randvoorwaardelijke zaken als handleidingen voor kinderen en begeleiders en hoe informatie te delen met ouders (AVG). Enkele van deze ideeën zijn uitgewerkt tot een concreet ontwerp en uitgeprobeerd in de praktijk. Dit betreft een themagerichte challenge met een vlog, een QR-code speurtocht, programmeren met robots en het bedenken en vormgeven van audio bij een filmpje met iMovie. Voor zowel het vastleggen van wat de leden van het iXperiumdesignteam hebben gedaan, als de evaluatie van deze activiteiten, hebben de procesbegeleider en onderzoeker concrete en laagdrempelige instrumenten aangereikt. Drie ontwikkelarrangementen zijn daarna verder uitgewerkt en uitgetest in de praktijk:

  1. Digitale speurtocht via Actionbound
  2. Verhaal bedenken bij een bestaande Flipstrip en het maken van geluid bij een Tom & Jerry-filmpje met iMovie
  3. Challenge met vlog

Door dit designteam zijn de pedagogisch medewerkers geïnspireerd geraakt door wat ict voor de BSO kan betekenen. Ze hebben ook meer geleerd over hoe de AVG een rol speelt bij het inzetten van ict. De pedagogische medewerkers worden al benaderd door collega’s als expert op het gebied van de inzet van ict-toepassingen en ze gaan zeker meer doen met de ontwikkelde arrangementen. Er loopt op dit moment een designteam dat zich richt op een ontwikkelarrangement voor de VVE-doelgroep. Naast de designteams zijn er nog meer (professionaliserings)activiteiten binnen het samenwerkingsverband, waaronder een onderzoek vanuit iXperium onder pedagogisch medewerkers en leidinggevenden over welke kansen, mogelijkheden en zorgen zij zien bij de inzet van ict in de kinderopvang. De opgehaalde informatie kan samen met de ervaringen vanuit de designteams als basis dienen voor het beleid. Zo krijgt ook het onderwerp ict en technologie een steeds vastere plek binnen KION.

Dit iXperiumdesignteam maakt deel uit van het project Inzet van ict in de kinderopvang.

Dit project maakt deel uit van het KEI-samenwerkingsverband.