iXperium highlights: samen ontwikkelen, ontdekken en kennisdelen

De laatste weken van 2023 zijn ingeluid: tijd om terug te blikken op het afgelopen jaar en op een aantal dingen op een rijtje te zetten wat er zich in het iXperiumnetwerk heeft voltrokken. Van inspirerende netwerkbijeenkomsten met enthousiaste samenwerkingspartners tot het ontwikkelen van mooie publicaties en instrumenten: we brengen een aantal ontwikkelingen nog eens voor je in kaart.

Monitor Leren en lesgeven in het mbo en zelfscan digitale geletterdheid

In 2023 is er weer volop gemonitord op verschillende gebieden: zo is binnen de mbo-sector de monitor Leren en lesgeven met ict nogmaals afgenomen en hebben docenten van negen mbo-instellingen de vragenlijst ingevuld. Ook binnen de HAN is de monitor opnieuw uitgezet. De bevindingen hiervan zijn onlangs verschenen in deze rapportage.

Daarnaast zijn de resultaten van de eerste afname van de zelfscan digitale geletterdheid onder HAN-studenten bekendgemaakt. Naast in een gepubliceerd rapport zijn de bevindingen op overzichtelijke wijze in beeld gebracht met behulp van een infographic. De zelfscan is gebaseerd op de competenties uit het raamwerk DigComp 2.2, waar onderzoekers van het iXperium een Nederlandse vertaling van hebben gemaakt.

Competentieprofielen

Dit jaar heeft in het teken gestaan van de publicatie van verschillende competentiesets met bijbehorende gedragsindicatoren, waar onderwijsprofessionals in verschillende sectoren mee aan de slag kunnen. Zo verscheen er in 2023 een competentieset voor medewerkers van de kinderopvang om ict-geletterdheid met behulp van digitale middelen te stimuleren. Daarnaast verscheen er een competentieset voor onderwijsprofessionals van alle sectoren waarin het onderscheid is gemaakt tussen basis-, senior en masterniveau en werkten we vanuit het iXperium mee aan het HeDiCom Framework en een artikel over leidinggeven aan onderwijsinnovaties in het mbo.

iXperium Educatie en iXperium Health

Ook in de iXperiumlabs hebben we dit jaar weer samengewerkt binnen het thema leren en werken met ict en technologie. Studenten, leraren en docenten, opleiders en andere professionals bezochten de iXperiumlabs en events voor inspiratie, experiment en samenwerking in ons brede netwerk.

Mooie resultaten van iXperiumdesignteams

Binnen de verschillende iXperiumdesignteams is het afgelopen jaar weer hard gewerkt aan het ontwerpen en ontwikkelen van producten. Trots zijn we bijvoorbeeld op het designteam van de Academie Educatie van de HAN, waar een VR-avatar is ontwikkeld die studenten van de tweedegraadslerarenopleidingen helpt om hun coachingsvaardigheden te ontwikkelen. Een ander designteam van  de HAN, was het team ‘Digital interactive stories bij de Academies AE en AIM’, waar studenten van twee academies aan de slag gingen met interactive storytelling. Ook bij andere partners hebben designteams tot mooie resultaten geleid, zoals het leerarrangement dat ontwikkeld is door het designteam ‘Zelfsturing bij blended onderwijs bij Rijn IJssel’.

Kennisdeling en communityvorming

In 2023 hebben we mooie voortgang geboekt in de samenwerking met onze partners, onder andere in het project iXpact en de Gelderse Professionaliseringsagenda (GPA). In het kader van de GPA organiseerden we een dynamische kennisdelingsbijeenkomst in de vorm van een spellenmiddag, waar betrokkenen van de mbo-instellingen die zijn aangesloten bij de GPA samen aan de slag gingen met diverse werkvormen, zoals Hart voor de Zaak en het competentiespel. Ook vonden er meerdere bijeenkomsten plaats van GPA CONNECT!, waaronder een in het Technova College in Ede, waar ook het lectoraat Beroepsgerichte Didactiek van de HAN bij aansloot, zijn de eerste stappen gezet in een samenwerking met de Radboud Universiteit, OOK Services van de HAN en vond het KEI-festival plaats, georganiseerd door het KEI-innovatienetwerk. Bovendien werkten we vanuit het iXperium mee aan de themapagina over digitale geletterdheid op Onderwijskennis.nl en werd er in het po in Nijmegen en Arnhem druk onderzoekend gewerkt rondom onderwijsthema’s leren en lesgeven met ict, zoals gepersonaliseerd leren met ict en digitale geletterdheid.

Niet alleen nationaal, maar ook internationaal hebben we kennis gedeeld: zo waren we vertegenwoordigd op EAPRIL in Belfast. En natuurlijk mag ons netwerkevenement, het iXtreme Oktoberfest dat plaatsvond op 3 en 4 oktober, niet ontbreken in deze terugblik. Het waren twee verbindende en waardevolle dagen waarop we, samen met ons netwerk, kennis hebben opgehaald, nieuwe inzichten hebben opgedaan en ideeën voor de toekomst hebben gemaakt. Zo heeft de werksessie over het Weefgetouw, gericht op de SLO kerndoelen digitale geletterdheid, een instrument dat het resultaat was van de werkgroep Digitale Geletterdheid, ertoe geleid dat dit instrument in 2024 doorontwikkeld gaat worden.